Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Oktobar 2021.

Tokom OKTOBRA meseca uzorkovano je 68 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 37 u gradu Kikindi i 31 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 37 uzoraka iz grada i 30 uzoraka iz sela.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 5,4% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 1,89%) i nešto je viši je u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 6.45% i viši je u odnosu na prethodni mesec (2.05%.). U gradu je 5,4% neispravno zbog Streptococcus faecalis-SF, (Struktura: 100% SF). U selima je 3,22% neispravno zbog prisustva Streptococcus faecalis-SF, , a 3,22% zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) (Struktura: 50% SF i 50% AMB). Procenat neispravnosti za grad i sela je skoro zadovoljavajući, ali struktura neispravnosti nije zadovoljavajuća u gradu, i selima.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U selima je povećana boja u 100% uzoraka, utrošak KMnO4 je povećan u 80% uzoraka, koncentracija amonijaka u 80%, i koncentracija gvožđa u 13,33%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25,89 mg/l, a u selima 22,88 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,4 mg/l, a u selima 1,24 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 35,17 ºCoPt skale, a u selima 32,18 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike