Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Jul 2022.

Tokom JULA meseca uzorkovano je 74 uzorak vode za piće u našoj Opštini od kojih 41 u gradu Kikindi i 33 u selima Opštine. Periodična analiza vršena je u 16 uzoraka u gradu i u 30 uzoraka u selima. Osnovna analiza je vršena u 34 uzoraka iz grada, a u 1 uzorku iz grada i u 3 uzorka iz sela rađena je samo mikrobiološka analiza.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 7.32% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 0%) i viši je u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 9.09% i niži je u odnosu na prethodni mesec (18,75%.). U gradu je 4.84% uzoraka neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), a zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA) 2.41%.(Struktura neispravnosti: 66.6% AMB, 33.3% PA). U selima je 9.09% uzoraka neispravno zbog prisustva Streptococcus faecalis-a, (SF), od kojih je u jednom uzorku bio povećan broj netermotolerantnih koliformnih bakterija i aerobnih mezofilnih bakterija. (Struktura neispravnosti: 100% SF). Procenat ispravnosti za grad i sela je nezadovoljavajući kao i struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje, i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U 12 od 16 uzoraka ili u 75% bio je povećan arsen, sa prosečnom vrednosti 0,015 mg/l. (MDK 0,01 mg/l). I 14 od 16 uzoraka bio je povećan Natrijum ili u 87,5% sa prosečnom vrednosti 239,09 mg/l (MDK 200 mg/l). U 2 od 16 uzoraka bio je povećan Bor ili u 12.5% uzoraka sa prosečnom vrednosti 0,78 mg/l (MDK 1 mg/l). Ni u jednom od 16 uzoraka nisu bili povećani ukupni trihalometani. U selima je povećana boja u svim uzorcima ili u 100%, utrošak KMnO4 je povećan u 90,0%, koncentracija amonijaka u 90,0% uzoraka. U 18 od 30 uzoraka ili u 60% bio je povećan arsen, sa prosečnom vrednosti 0,024 mg/l. (MDK 0,01 mg/l). U 6 od 30 uzoraka bio je povećan Natrijum ili u 20% sa prosečnom vrednosti 172,71 mg/l (MDK 200 mg/l). Bor nije bio povećan ni u jednom uzoraku, a prosečna vrednost bila je 0,56 mg/l (MDK 1 mg/l). Ni u jednom od 30 uzoraka nije detektovana povećana koncentracija ukupnih ili pojedinačnih trihalometana. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 26,23 mg/l, a u selima 23,36 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,35 mg/l, a u selima 1,29 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 32,13 ºCoPt skale, a u selima 28,83 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike