Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Mart 2023.

Tokom MARTA meseca uzorkovano je 66 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 33 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 33 uzoraka iz grada, a u 30 uzoraka iz sela.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 9.09% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 12.97%) i niži je u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 3.33% i sličan je u odnosu na prethodni mesec (2.03%.). U gradu je 9.09% uzoraka neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (AMB), (Struktura neispravnosti: 100% AMB). U selima je neispravno 3.33% uzoraka zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (AMB), (Struktura neispravnosti: 100% AMB). Procenat ispravnosti za grad je nezadovoljavajući, ali je struktura neispravnosti zadovoljavajuća, dok je za sela zadovoljavajući i procenat neispravnosti i struktura.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje, i povećane koncentracije amonijaka u 100% uzoraka. U selima je povećana boja u svim uzorcima ili u 100%, utrošak KMnO4 je povećan u 90%, kocentracija amonijaka je povećana u 90% uzoraka. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 26.32 mg/l, a u selima 23.02 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.16 mg/l, a u selima 1.25 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 32.42 ºCoPt skale, a u selima 29.0 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike