Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Jul 2023.

Tokom JULA meseca uzorkovano je 70 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 39 u gradu Kikindi i 31 u selima Opštine. Periodična analiza vršena je u 16 uzoraka a osnovna analiza je vršena u 22 uzoraka iz grada, a u 30 uzoraka iz sela vršena je periodična analiza, dok je u po jednom uzorku iz grada i sela rađena je samo mikrobiološka analiza.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 15.38% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 0%), i viši je u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 6.45% i viši je u odnosu na prethodni mesec (6.25%.). U gradu je neispravno 10.25% uzoraka zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija-AMB, 2.56% prisustva streptokoka fekalnog porekla, (SF) i 2.56% zbog prisustva sulfitorekujučih klostridija (SK), (Struktura neispravnosti: 66.25% AMB, 16.66% SF, 16.66% SK). U selima je neispravno 3.22% uzoraka zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija-AMB i 3.22% zbog prisustva streptokoka fekalnog porekla, (SF), (Struktura neispravnosti: 50% AMB, 50% SF). Procenat ispravnosti za grad nije zadovoljavajući, dok je za sela skoro zadovoljavajući procenat neispravnosti, ali je nepovoljna struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje, i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U 9 od 16 uzoraka ili u 56.25% bio je povećan arsen, sa prosečnom vrednosti 0,012 mg/l. (MDK 0,01 mg/l). I 14 od 16 uzoraka bio je povećan Natrijum ili u 87,5% sa prosečnom vrednosti 235,97 mg/l (MDK 200 mg/l). U 4 od 16 uzoraka bio je povećan Bor ili u 25% uzoraka sa prosečnom vrednosti 0,925 mg/l (MDK 1 mg/l). Ni u jednom od 16 uzoraka nisu bili povećani ukupni trihalometani. U selima je povećana boja u svim uzorcima ili u 100%, utrošak KMnO4 je povećan u 80,0%, koncentracija amonijaka u 100,0% uzoraka. U 18 od 30 uzoraka ili u 60% bio je povećan arsen, sa prosečnom vrednosti 0,025 mg/l. (MDK 0,01 mg/l). U 6 od 30 uzoraka bio je povećan Natrijum ili u 20% sa prosečnom vrednosti 183,5 mg/l (MDK 200 mg/l). Bor nije bio povećan ni u jednom uzoraku, a prosečna vrednost bila je 0,67 mg/l (MDK 1 mg/l). Ni u jednom od 30 uzoraka nije detektovana povećana koncentracija ukupnih ili pojedinačnih trihalometana. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25,71 mg/l, a u selima 23,05 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,35 mg/l, a u selima 1,29 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33,42 ºCoPt skale, a u selima 28,0 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike