Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Avgust 2012.

datum : 11.09.2012
DEL.broj :


Predmet: Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za avgust mesec 2012 godine u Opštini Kikinda.
Tokom avgusta meseca uzorkovano je 188 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 108 u gradu Kikindi i 80u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 42 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 62 uzorka sa sela.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.43 mg/l, a u selima 22.02 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.05 mg/l, a u selima 1.37 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 43.41 ºCoPt skale, a u selima 43.06 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale)
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 19.44% neispravnih uzoraka, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (20.0%), odnosno 8.75% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (8.06%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su sledeći: 16.66% neispravnih uzoraka od ukupnog broja uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, 2.77% neispravnih uzoraka čini enterococcus (struktura: 85.71% AMB, 14.28% enterococcus) što nije sasvim zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su sledeći: 7.5% neispravnih uzoraka od ukupnog broja uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, 1.25% neispravnih uzoraka čini Pseudomonas aeruginosa (struktura: 85.71% AMB, 14.28% Pseudomonas aeruginosa) što nije sasvim zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u g radu nezadovoljavajući, a u selima skoro zadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.
S poštovanjem

Preuzmite tabelarni prikaz

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike