Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Oktobar 2013.

Predmet: Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za OKTOBAR mesec 2013 godine u Opštini Kikinda.

Tokom OKTOBRA meseca uzorkovano je 116 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 80 u gradu Kikindi i 36 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 80 uzoraka vode iz gradskih i u 32 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje, mutnoće. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.94 mg/l, a u selima 22.11 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.86 mg/l, a u selima 1.05 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 39.38 ºCoPt skale, a u selima 36.56 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 13.75% neispravnih uzoraka, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (4.76%), odnosno 22.22% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (9.25%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su sledeći: 12.5% svih uzoraka u gradu su neispravni zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, a 1.25% zbog Streptokokusa fekalnog porekla (struktura: 91% AMB, 9% Streptokok fekalnog porekla), što je zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 13.8% svih uzoraka u selima su neispravni zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, a 8.33% zbog prisustva fekalnog streptokokusa (struktura: 62.5% AMB, 37.5% Streptococcus faecalis), što nije zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka nezadovoljavajući, gradu i selima, sa aspekta preporuka SZO.

Tabelarni prikaz

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike