Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Februar 2014.

Tokom FEBRUARA meseca uzorkovano je 100 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 64 u gradu Kikindi i 36 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 64 uzoraka vode iz gradskih i u 32 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje, mutnoće. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.57 mg/l, a u selima 21.78 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.86 mg/l, a u selima 1.15 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 37.5 ºCoPt skale, a u selima 31.06 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale)

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 7.81% neispravnih uzoraka, što je relativno zadovoljavajući procenat neispravnosti ali viši u odnosu na prethodni mesec (0%), odnosno 41.66% neispravnih uzoraka za sela, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (47.22%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su 4.7% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), a 3.1% zbog Pseudomonas aeruginosa (struktura: 60% AMB, 40% Pseudomonas aeruginosa). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 38.88% svih uzoraka u selima su neispravni zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, a 2.77% zbog sulfitoredukujućih klostridija (struktura: 93.3% AMB, 6.7% sulfitoredukujuće klostridije), što je zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka nezadovoljavajući u selima, a skoro zadovoljavajući u gradu sa aspekta preporuka SZO.

Tabelarni prikaz
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike