Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

April 2011.

Predmet: Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za APRIL mesec 2011 godine u Opštini Kikinda

Tokom APRILA meseca uzorkovano je 150 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 88 u gradu Kikindi i 62 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 22 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 44 uzorka sa sela.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje i u pojedinim uzorcima povećane koncentracije arsena. Prosečna koncentracija arsena izračunata iz 14 uzetih uzoraka iz grada Kikinda iznosi 0.01 mg/l, što je u propisanim granicama. (MDK 0.01 mg/l). Povećana koncentracija arsena prisutna je u selima: Bašaid 0.013 mg/l, Iđoš 0.020 mg/l, Mokrin 0.021 mg/l, Vincaid 0.046 mg/l i Sajan 0.075 mg/l. (Prilog: tabela arsen u Opštini Kikinda)

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 23.86% neispravnih uzoraka, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (21.53%), odnosno 25.8% neispravnih uzoraka za sela, što je znatno viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (5.0%). Struktura mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda je takva da aerobne mezofilne bakterije čine 76.19% neispravnosti, 14.28% čine termotolerantne koliformne bakterije, a 9.52% čine netermotolerantne koliformne bakterije, što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da 43.75% neispravnih uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, 50% termotolerantne koliformne bakterije i 6.25% netermotolerantne koliformne bakterije što takođe nije zadovoljavajuća struktura.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u selima i u gradu opštine Kikinda nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

Preuzmite tabelarni prikaz

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike