Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Septembar 2014.

Tokom SEPTEMBRA meseca uzorkovano je 138 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 84 u gradu Kikindi i 54 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 84 uzoraka vode iz gradskih i u 50 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje i povećane koncentracije rezidualnog hlora u 2.9% uzoraka. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.28 mg/l, a u selima 22.12 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.88 mg/l, a u selima 1.21 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 38.04 ºCoPt skale, a u selima 26.6 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 27.38% neispravnih uzoraka, što je značajno viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (6.25%), odnosno 5.55% neispravnih uzoraka za sela, što je značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (27.7%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su 22.6% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 4.8% zbog prisustva Streptococcus faecalis, (struktura: 82,6% AMB, 17.4% Streptococcus faecalis), što je nezadovoljavajući procenat neispravnosti, nezadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 5.55% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (struktura: 100% AMB), što predstavlja zadovoljavajući procenat neispravnosti, i najpovoljniju strukturu neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka nezadovoljavajući u gradu i zadovoljavajućiu selima sa aspekta preporuka SZO.

Tabelarni prikaz

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike