Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Februar 2015.

Tokom FEBRUARA meseca uzorkovano je 100 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 64 u gradu Kikindi i 36 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 64 uzoraka vode iz gradskih i u 32 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, odnosno oksidabilnost i boja je povećana u 100% uzoraka iz sela, a amonijak je povećan u 84.37% uzoraka iz sela, dok je u gradu povećana koncentracija rezidualnog hlora bila u 17.18% uzoraka i u 6.25% u uzoraka iz sela, kao i u 6.25% uzoraka iz grada bila povećana elektroprovodljivost. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.16 mg/l, a u selima 21.8 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.09 mg/l, a u selima 1.45 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33.75 ºCoPt skale, a u selima 28.44 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 18.75% neispravnih uzoraka, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (14.06%), odnosno 41.66% neispravnih uzoraka za sela, što je isti procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (41.66%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 14.06% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 4.68% zbog prisustva Streptococcus faecalis (struktura: 75% AMB, 25% Streptococcus faecalis), što je nezadovoljavajući procenat neispravnosti, sa nezadovoljavajućom strukturom neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 41.66% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (struktura: 100% AMB), što predstavlja nezadovoljavajući procenat neispravnosti, ali povoljnu strukturu neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka nezadovoljavajući u gradu i selima sa aspekta preporuka SZO.

Tabelarni prikaz

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike