Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Oktobar 2015.

 Tokom OKTOBRA meseca uzorkovano je 80 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 48 u gradu Kikindi i 32 u selima Opštine. Osnovna analiza izvršena je u svim uzorcima.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, 20.83% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima je oksidabilnost bila povećana u svim uzorcima, boja u 90,6% uzoraka, a amonijak je povećan u 87,5% uzoraka. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.84 mg/l, a u selima 23.46 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.69 mg/l, a u selima 1.3 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 36.7 ºCoPt skale, a u selima 27.19 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 8,33% neispravnih uzoraka, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (16,66%), odnosno 9,37% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (18,75%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 4.16% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 4,16% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (struktura: 50% AMB, 50% Pseudomonas aeruginosa), što skoro zadovoljavajući procenat neispravnosti, sa nezadovoljavajućom strukturom neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 9,37% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (struktura: 100% AMB), što predstavlja nezadovoljavajući procenat neispravnosti, i zadovoljavajuću strukturu neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka nešto povećan u gradu i u selima sa aspekta preporuka SZO.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike