Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

April 2015.

Tokom APRILA meseca uzorkovano je 105 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 69 u gradu Kikindi i 36 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 69 uzoraka vode iz gradskih i u 32 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, odnosno oksidabilnost je povećana u 100% uzoraka iz sela, boja u 100% uzoraka iz sela, a amonijak je povećan u 75% uzoraka iz sela, dok je u gradu u 11.59% povećana elektroprovodljivost, a povećana koncentracija rezidualnog hlora bila u 13.4% uzoraka iz grada i u 12.5% uzoraka iz sela. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.65 mg/l, a u selima 21.4 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.11 mg/l, a u selima 1.25 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33.99 ºCoPt skale, a u selima 28.28 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 18.84% neispravnih uzoraka, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (11.9%), odnosno 47.22% neispravnih uzoraka za sela, što je značajno viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (22.22%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 17.39% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 4.76% i 1.44% zbog prisustva Streptococcus faecalis (struktura: 92.3% AMB, 7.7% Streptococcus faecalis), što je nezadovoljavajući procenat neispravnosti, sa skoro zadovoljavajućom strukturom neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 44.44% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, i 2.77% zbog povećanog broja netermotolerantnih koliformnih bakterija (struktura: 94.1% AMB, 5.9% netermotolerantne koliformne bakterije), što predstavlja nezadovoljavajući procenat neispravnosti, ali povoljnu strukturu neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka nezadovoljavajući u gradu i selima sa aspekta preporuka SZO.

 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike