Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Jun 2017.

Tokom JUNA meseca uzorkovano je 78 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 48 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 16.66% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima je oksidabilnost bila povećana u 100% uzoraka, koncentracija amonijaka u 70.0%, boja u 73,33%, u 10,0% uzoraka bilo je povećano gvožđe. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.96 mg/l, a u selima 23.73 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.32 mg/l, a u selima 1.23 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 25.94ºCoPt skale, a u selima 15.67 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 25% za grad neispravnih uzoraka, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (17,64%), odnosno 13,33 neispravnih uzoraka za sela, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (8.0%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 18,75% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), a 6,25% zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF) (struktura: 75% AMB, 25% SF), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima je: 3,33 uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija i 10% zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF) (struktura: 25% AMB, 75% SF), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike