Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Oktobar 2017.

Tokom OKTOBRA meseca uzorkovano je 78 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 48 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 6.25% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima je oksidabilnost bila povećana u 90% uzoraka, koncentracija amonijaka u 76.6%, boja u 73,33%, u 3,33% uzoraka bilo je povećano gvožđe i u 3,33% uzoraka bila je povećana mutnoća. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.01 mg/l, a u selima 20.53 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.07 mg/l, a u selima 1.27 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 23.85ºCoPt skale, a u selima 21.5 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 20,83% za grad neispravnih uzoraka, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (18,75%), odnosno 3,33% je neispravnih uzoraka za sela, što je značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (18.18%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 18,75% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) i 2,08% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa. (PA) (struktura: 90% AMB, i 10% PA), što je skoro zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 3,33% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (struktura: 100% AMB), što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike