Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Decembar 2017.

Tokom DECEMBRA meseca uzorkovano je 79 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 49 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, u 12.24% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost, a mutnoća u 2,08% uzorka. U uzorku u kojem je vršena analiza V obima utvrđena je povećana koncentracija natrijuma i ortofosfata. U selima je oksidabilnost bila povećana u svim uzorcima ili u 100%, boja je bila povećana u 76,6% uzoraka, koncentracija amonijaka u 80%, a u 6,66% uzoraka bilo je povećano gvožđe. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.35 mg/l, a u selima 21.27 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.54 mg/l, a u selima 1.25 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 30.31ºCoPt skale, a u selima 23.33 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 12,24% za grad neispravnih uzoraka, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (17,64%), odnosno 6,66% je neispravnih uzoraka za sela, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (10,41%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 10,2% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) a 2,04% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa. (struktura: 83,33% AMB, 16,6% PA), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 6,66% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB (struktura: 1000% AMB), što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu nezadovoljavajući, a u selima skoro zadovoljavajući sa aspekta preporuka SZO.
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike