Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Februar 2018.

Tokom FEBRUARA meseca uzorkovano je 76 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 46 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 8,69% neispravnih uzoraka za grad, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (8,82%), odnosno 3,33% je neispravnih uzoraka za sela, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (6,25%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 8,69% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB). (struktura: 100% AMB), što je skoro zadovoljavajući procenat neispravnosti, i zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 3,33% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) (struktura: 100% AMB), što je zadovoljavajući procenat neispravnosti, i zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 15.21% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U analizi V obima na 2 izvorišta, pored pomenenutih neispravnosti povećana je bila koncentracija arsena, bora, natrijuma i ortofosfata. U selima je oksidabilnost i boja bila povećana u svim uzorcima, a koncentracija amonijaka u 90.0%, a u 10,0% uzoraka bilo je povećano gvožđe. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.11 mg/l, a u selima 22.59 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.3 mg/l, a u selima 1.29 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33.48ºCoPt skale, a u selima 28.0 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike