Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Avgust 2005.

Na svih 6 mernih mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink, živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZZZ i Mikronaselje, na mernom mestu ZZZZ merena je koncentracija prizemnog ozona, a na istom mernom mestu je merena koncentracija ukupnih suspenovanih čestica, 7 dana, a u 2 dana i koncentracija teških metala (cink, kamijum, olovo, živa, mangan i bakar) u suspendovanim česticama.

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na svim mernim mestima u granicama propisanim Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. br. 54/92 (GVI- granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan), a koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, amonijum jon, kalcijum i magnezijum) ne odstupaju od uobičajenih vrednosti na datim mernim mestima.

Koncentracije teških metala cinka i kadmijuma uzorkovane metodom aerosedimenta, prekoračuju na pojedinim mestima GVI, tokom meseca avgusta. Koncentracija teškog metala cinka odstupa od normi propisanih Pravilnikom na dva merna mesta: ZZZZ gde je izmerena preko 700% viša vrednost od propisane (2858 µg/m2/dan u odnosu na GVI od 400 µg/m2/dan) i Mikronaselje gde je izmerena vrednost preko 80% viša od GVI (737 µg/m2/dan). Koncentracija teškog metala kadmijuma odstupa od normi propisanih Pravilnikom, na svim mernim mestima. Na mernom mestu Jezero koncentracija kadmijuma je preko 50% viša od propisane (7.8 µg/m2/dan u odnosu na propisanih 5 µg/m2/dan), na mernom mestu ZZZZ koncentracija kadmijuma je preko 40% viša od propisane (7.2 µg/m2/dan u odnosu na propisanih 5 µg/m2/dan), na mernom mestu Kraljevića Marka 138 koncentracija kadmijuma je preko 30% viša od propisane (6.6 µg/m2/dan u odnosu na propisanih 5 µg/m2/dan), na mernom mestu Kasarna vrednost je prekoračena preko 25 % (6.2 µg/m2/dan u odnosu na propisanih 5 µg/m2/dan), na Mikronaselju koncentracija kadmijuma je za 20% viša od propisane (6.1 µg/m2/dan u odnosu na propisanih 5 µg/m2/dan), dok je na mernom mestu V. Karadžića 79, vrednost kadmijuma povećana za oko 10% (5.4 µg/m2/dan u odnosu na propisanih 5 µg/m2/dan). Koncentracije olova su u granicama propisanih vrednosti. Koncentracije žive su minimalne i ispod granice detekcije.

Koncentracija ukupnih suspenovanih čestica je 2 od 7 dana bila iznad GVI od 120 µg/m3 i kretala se od 107 do 145 µg/m3 (povećane vrednosti su 121 i 145µg/m3, 14.08. i 15.08). Koncentracije teških metala kadmijuma, olova, mangana, žive su u granicama propisanim pravilnikom, koncentracija teškog metala cinka je visoka i iznosi 6.11 odnosno 11.4 µg/m3. (Pravilnik ne propisuje GVI za cink), dok je koncentracija bakra niska (nema propisane granične vrednosti).

Dakle, možemo konstatovati da su i dalje kontinuirano povišene vrednosti koncentracija cinka merenih u aerosedimentu i u suspendovanim česticama i koncentracije kadmijuma merenih u aerosedimentu.

Prosečne mesečne koncentracije kiselih oksida, čađi, azotdioksida i ozona su u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom..

Tokom avgusta izvršeno je merenje aerozagađenja u selu Sajan i to kiselih oksida, čađi, azotdioksida i aerosedimenta uključujući i teške metale (olovo, kadmijum, cink i živa).

Prosečne mesečne koncentracije kao i maksimalne dnevne koncentracije kiselih oksida, čađi i azotdioksida su bile u granicama propisanim Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. br. 54/92. Koncentracija ukupnih taložnih materija je takođe u granicama propisanim Pravilnikom od 450 mg/m2/dan, kao i koncentracije teških metala kadmijuma, cinka, olova i žive.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike