Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Jul 2005.

Na svih 6 mernih mesta u gradu, tokom meseca jula, izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink, živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZZZ i Mikronaselje, na mernom mestu ZZZZ merena je koncentracija prizemnog ozona, a na istom mernom mestu je merena koncentracija ukupnih suspenovanih čestica, 7 dana, a u 2 dana i koncentracija teških metala (cink, kamijum, olovo, živa, mangan i bakar) u suspendovanim česticama.

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na svim mernim mestima u granicama propisanim Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. br. 54/92 (GVI- granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan), a koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, amonijum jon, kalcijum i magnezijum) ne odstupaju od uobičajenih vrednosti na datim mernim mestima.

Koncentracije teških metala cinka i kadmijuma uzorkovane metodom aerosedimenta, prekoračuju na pojedinim mestima GVI, tokom meseca jula. Koncentracija teškog metala cinka odstupa od normi propisanih Pravilnikom na dva merna mesta: ZZZZ gde je izmerena preko 900% viša vrednost od propisane (3491 µg/m2/dan u odnosu na GVI od 400 µg/m2/dan) i Mikronaselje gde je izmerena vrednost preko 50% viša od GVI (601 µg/m2/dan). Koncentracija teškog metala kadmijuma odstupa od normi propisanih Pravilnikom, na četiri od šest mernih mesta. Na mernom mestu Mikronaselje koncentracija kadmijuma je 100% viša od propisane (10.6 µg/m2/dan u odnosu na propisanih 5 µg/m2/dan), kao i na mernom mestu Kasarna (10.0 µg/m2/dan u odnosu na propisanih 5 µg/m2/dan), a na mernom mestu Jezero koncentracija je preko 100% viša od propisane (11.3 µg/m2/dan u odnosu na propisanih 5 µg/m2/dan), dok je na mernom mestu Kraljevića Marka 138 koncentracija kadmijuma preko 150% viša od propisane (13.1 µg/m2/dan u odnosu na propisanih 5 µg/m2/dan). Koncentracije olova su u granicama propisanih vrednosti. Koncentracije žive su minimalne i ispod granice detekcije.

Koncentracija ukupnih suspenovanih čestica je svih 7 dana bila iznad GVI od 120 µg/m3. Koncentracija teškog metala kadmijuma merenog u suspendovanim česticama prekoračuje GVI od 0.01 µg/m3, 5 odnosno 8 puta i iznosi 0.05 i 0.08 µg/m3. Koncentracija teškog metala cinka je takođe veoma visoka i iznosi 18 odnosno 20 µg/m3. (Pravilnik ne propisuje GVI za cink)

Dakle, možemo konstatovati da su i dalje kontinuirano povišene vrednosti koncentracija cinka, a da se povišene koncentracije kadmijuma detektuju neujednačeno tokom proteklih meseci ove godine.

Prosečne mesečne koncentracije kiselih oksida, čađi, azotdioksida i ozona su u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom. Na mernom mestu Mikronaselje izmerena maksimalna vrednost kiselih oksida izraženih kao SO2 tokom ovog meseca je 138 µg/m3 što je blizu GVI od 150 µg/m3, gde izmerena vrednost predstavlja 24 h-i prosek, te se može sa velikom verovatnoćom predpostaviti da je koncentracija u pojedinim satima toga dana (01.07.05.) prekoračivala dozvoljene vrednosti.

Tokom jula izvršeno je merenje aerozagađenja na lokaciji ekonomije u Novim Kozarcima i to: kiselih oksida, čađi, azotdioksida i aerosedimenta uključujući i teške metale (olovo, kadmijum, cink i živa).

Prosečne mesečne koncentracije kao i maksimalne dnevne koncentracije kiselih oksida, čađi i azotdioksida su bile u granicama propisanim Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. br. 54/92. Koncentracija ukupnih taložnih materija prekoračuje maksimalno dozvoljenu vrednost na mesečnom nivou i iznosi 595.98 mg/m2/dan u odnosu na dozvoljenu od 450 mg/m2/dan. Koncentracija teškog metala kadmijuma takođe prekoračuje GVI za oko 100 % (9.9 µg/m2/dan u odnosu na propisanih 5 µg/m2/dan). Koncentracije cinka i olova su u granicama GVI, kao i koncentracija žive čije su vrednosti minimalne i ispod granice detekcije su. Treba pomenuti i dalje visoku koncentraciju amonijum jona od 20,02 mg/m2/dan.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike