Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Jun 2013.

Nakon izvršenih ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda šaljemo Vam izveštaj za mesec jun 2013. godine sa mišljenjem.

Na 3 merna mesta izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija 24-nog prizemnog ozona.

U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica, a 10 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10) na mernom mestu ZZJZ, odnosno 14 dana na mernom mestu Mikronaselje. U ukupnim suspendovanim česticama na oba merna mesta tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl.

Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 224.91 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje do 354.2 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ. Na mernim mestima Jezero koncentracija je bila 228.26 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na svim mernim mestima: Mikronaselju 6.91 na mernom mestu ZZJZ 6.8, a na mernom mestu Jezero pH je 6.78.

Koncentracije teških metala olova, kadmijuma, cinka i žive, merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/2010 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama.

Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 1.47 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 3 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 1.03 µg/m3 što je u propisanim granicama, kao maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija 2.0 µg/m3.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 10.67 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 10.3 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 16.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 14.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 1.33 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 1.77 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 116.5 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 6.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 12.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona je 6.2 µg/m3 (MDK/24 je - µg/m3), a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je 14.0 µg/m3. Uredba ne propisuje granične vrednosti za 24-i uzorak ozona.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 18.0 do 51.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 28.3 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje tokom svih 7 dana koncentracija je bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK je 120 µg/m3) i kretala se od 23 do 92 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 41.9 µg/m3). Konstatujemo da koncentracije ukupnih suspendovanih čestica ovog meseca imaju sličnu prosečnu vrednost na oba merna mesta i nije bilo prekoračenja MDK.

Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.

Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom svih 10 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanih prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 65 µg/m3), a kretala se od 21.0 do 36.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 30.5 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom svih 14 dana koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) bila u granicama propisanih prema Uredbi. Konstatujemo da koncentracije suspendovanih čestica PM 10, imaju niže vrednosti na mernom mestu ZZJZ u odnosu na prethodni mesec.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike