Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Septembar 2013.

Na 3 merna mesta izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija 24-nog prizemnog ozona.

U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica i 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10). U ukupnim suspendovanim česticama na oba merna mesta tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl.

Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 153.28mg/m2/dan na mernom mestu Jezero do 212.0 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ. Na mernim mestima Mikronaselje koncentracija je bila 167.44 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na svim mernim mestima: Mikronaselju 6.01 na mernom mestu ZZJZ 6.42, a na mernom mestu Jezero pH je 5.67.

Koncentracije teških metala i metaloida olova, kadmijuma, cinka, žive i arsena merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/2010 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama.

Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 1.0 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 1.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 1.73 µg/m3 što je u propisanim granicama, kao maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija 8.0 µg/m3.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– <10.0 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i takođe <10.0 µg/m3 a na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je <10.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje <10.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 1.13 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 1.37 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 116.5 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 5.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 4.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona je 5.2 µg/m3 (MDK/24 je - µg/m3), a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je 8.0 µg/m3. Uredba ne propisuje granične vrednosti za 24-i uzorak ozona.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 20.0 do 34.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 26.4 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje tokom svih 7 dana koncentracija je bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK je 120 µg/m3) i kretala se od 18 do 69 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 39.7 µg/m3). Konstatujemo da koncentracije ukupnih suspendovanih čestica ovog meseca imaju nešto višu prosečnu vrednost na oba merna mesta u odnosu na prethodni mesec, a nije bilo prekoračenja MDK.

Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta, kao i koncentracije cinka, mangana i gvožđa u TSP-u na mernom mestu ZZJZ. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.

Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 65 µg/m3), a kretala se od 19.0 do 30.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 25.0 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je takođe tokom svih 7 dana koncentracija bila u granica propisanim prema Uredbom (GV od 50 µg/m3, TV 65 µg/m3) i kretala se od 19 do 42 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je iznosi 30.7 µg/m3). Konstatujemo da koncentracije suspendovanih čestica PM 10, imaju znatno nižee vrednosti na oba merna mesta u odnosu na prethodni mesec, i nije bilo prekoračenja MDK.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike