Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Decembar 2015.

 Nakon izvršenih ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda šaljemo Vam izveštaj za mesec decembar 2015. godine sa mišljenjem. (Ugovor br. V-404-10/2015-7 od 11.03.2015.)

Na svih 12 mernih mesta izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija 24-nog prizemnog ozona.

U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica i 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10). U ukupnim suspendovanim česticama na oba merna mesta tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl.

Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima u Kikindi bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 107,8 mg/m2/dan na mernom mestu Jezero-Kikinda do 124,13 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje-Kikinda. Na mernom mestu ZZJZ-Kikinda koncentracija je bila 107.8 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u Kikindi. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na svim mernim mestima. (tabela br,1) Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama. U selima opštine Kikine (9 sela) koncentracije UTM bile u granicama propisanim Uredbom i kretale su se od 84,16 mg/m2/dan na mernom mestu u N.Kozarci do 151.37 mg/m2/dan na mernom mestu u Sajanu. Tabela br.1 Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u selima Opštine Kikinda, a utvrđena je i normalna pH vrednost padavina.

Tabela br. 1

Rb Merno Mesto Izmerena vrednost UTM (mg/m2/dan) MDK za UTM (mg/m2/dan) pH
1 ZZJZ 107,8 450 6,59
2 Mikronaselje 124,13 450 6,83
3 SC Jezero 114,8 450 6,64
4 Nakovo 92,33 450 6,8
5 B.V.Selo 94,02 450 6,85
6 N.Kozarci 84,16 450 6,81
7 R.Selo 90,42 450 6,78
8 B.Topola 85,86 450 7,06
9 Bašaid 144,58 450 7,02
10 Iđoš 119,89 450 6,8
11 Sajan 151,37 450 6,75
12 Mokrin 108,97 450 6,79


Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 14.16 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 44.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 10.26 µg/m3 što je u propisanim granicama, dok je maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija 28.0 µg/m3 što je takođe u propisanim granicama.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 19.13 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 16.9 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 33.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 31.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 4.39 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 4.29 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 109 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 8.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 8.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona je 9.47 µg/m3 (MDK/24 je - µg/m3), a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je 17.0 µg/m3. Uredba ne propisuje granične vrednosti za 24-i uzorak ozona.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 22.0 do 78,0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 36,6 µg/m3 i u granicama je MDK). Na mernom mestu Mikronaselje tokom svih 7 dana je koncentracija bila u propisanim granicama prema Uredbi i kretala se od 22.0 do 71.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 44.7 µg/m3 i u granicama je MDK). Koncentracije TSP ima slične prosečne vrednosti u odnosu na prethodni mesec.
Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom 1 od 7 dana ili u 14,29% na mernom mestu ZZJZ bila iznad granica propisanih prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 55 µg/m3 ), a kretala se od 22.0 do 98 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 47.1 µg/m3 i u granicama je GV). U 1 od 7 dana ili u 14,29% utvrđena je koncentracija PM10 iznad tolerantne vrednosti TV! Na mernom mestu Mikronaselje je takođe tokom 1 od 7 dana ili 14,29% koncentracija bila iznad propisanih granica prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 55 µg/m3) i kretala se od 19.0 do 97.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 43.4 µg/m3 što je u granicama GV). U 1 od 7 dana ili u 14,29% utvrđena je koncentracija PM10 iznad tolerantne vrednosti TV! U odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja na mernom mestu ZZJZ (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) GGO je prekoračena u 5 dana od 7 dana ili u 71,42%, a DGO je prekoračena u 6 od 7 danaa ili u 85,71%, a na mernom mestu Mikronaselje GGO je prekoračena u 4 od 7 uzoraka ili u 57,14%, dok je DGO prekoračena u u 5 od 7 danaa ili u 71,42%,. Koncentracije PM10 imaju nešto niže koncentracije u odnosu na prethodni mesec, ali i dalje beleže visoke vrednosti.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike