Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Novembar 2015.

 Nakon izvršenih ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda šaljemo Vam izveštaj za mesec novembar 2015. godine sa mišljenjem. (Ugovor br. V-404-10/2015-7 od 11.03.2015.)

Na 3 merna mesta izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija 24-nog prizemnog ozona.
U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica i 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10). U ukupnim suspendovanim česticama na oba merna mesta tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl. Na mernom mestu ZZJZ u periodu od 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 2.5 µm (PM2.5)
Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 120.93 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ do 154.31 mg/m2/dan na mernom mestu Jezero. Na mernom mestu Mikronaselje koncentracija je bila 149.38 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina svim mernim mestima: Jezero 6.51, ZZJZ 6.19, Mikronaselje 6.86.
Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama.
Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 10.43 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 36.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 13.97 µg/m3 što je u propisanim granicama, dok je maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija 52.0 µg/m3 što je iznad propisanih granica. Prekoračenje MDK je detektovano tokom 1 dana (03.11.2015.).
Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 15.8 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 19.03 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 28.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 38.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 6.8 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 5.2 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 109 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 15.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 9.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona je 11.0 µg/m3 (MDK/24 je - µg/m3), a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je 15.0 µg/m3. Uredba ne propisuje granične vrednosti za 24-i uzorak ozona.
Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 31.0 do 53.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 41.7 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je takođe tokom svih 7 dana koncentracija je bila u granicama propisanih Uredbom (MDK je 120 µg/m3) i kretala se od 40 do 85 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 62.9 µg/m3).
Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila iznad propisanih granica prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 55 µg/m3 ), a kretala se od 75.0 do 163 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 104.4 µg/m3 što jeste iznad granica GV). Na mernom mestu Mikronaselje je takođe tokom svih 7 dana koncentracija bila iznad propisanih granica prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 55 µg/m3) i kretala se od 62.0 do 207.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 115.7 µg/m3 i jeste iznad granica GV). Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) na oba merna mesta su prekoračene u svim uzorcima ili u 100%. Takođe je upozoravajući podatak što su svi uzorci prekoračili i tolerantnu vrednost-TV .Maksimalno izmerena koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 05.11.2015., a na Mikronaselju 03.11.2015.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 2.5 µm (PM2.5) je tokom 6 od 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila iznad granica propisanih prema Uredbi (GV od 25 µg/m3, TV 27.85 µg/m3 ) ili u 85.71% merenja, a kretala se od 15.0 do 84.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 50.9 µg/m3 što jeste iznad granica GV). U 5 od 7 uzoraka prekoračena je tolerantna vrednost ili u 71.42%. Maksimalno izmerena koncentracija bila je 17.11.2015.
Zdravstveni efekti: Visoke koncentracije lebdećih čestica u vazduhu utiču veoma loše na zdravlje, naročino na ljude sa respiratornim bolestima: opstruktivnim (bronhitis hronični, astma, emfizem) i infektivnim (laringitis, bronhitis akutni, pneumonije, i dr) kardiovaskularim bolestima (povišen krvni pritisak, angina pectoris, infarct srca, poremećaji moždane cirkulacije) i nervnim poremećajima (glavobolje, uznemirenosti, poremećaji u propustljivosti krvno-moždane barijere). Naročito osetljive kategorije ljudi su deca, hronični bolesnici, stare osobe i trudnice.
Predlog mera: Smanjiti emisuju čestica, korišćenjem ekoloških goriva (gas, struja) umesto čvrstih goriva i onih koja potiču iz nafte, a naročito ne koristiti otpad za zagrevanje (gume, plastika, tkanine...)

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike