Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Oktobar 2015.

Nakon izvršenih ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda šaljemo Vam izveštaj za mesec oktobar 2015. godine sa mišljenjem. (Ugovor br. V-404-10/2015-7 od 11.03.2015.)
Na svih 12 mernih mesta izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija 24-nog prizemnog ozona.
U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica i 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10). U ukupnim suspendovanim česticama na oba merna mesta tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl.
Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima u Kikindi bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 189.62 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje do 261.39 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ. Na mernom mestu Jezero koncentracija je bila 224.84 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u Kikindi. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina osim na mernom mestu SC Jezero gde je bila snižena i iznosila 5.81. Na mernom mestu ZZJZ pH vrednost je bila 6.59, a na mernom mestu Mikronaselju gde je izmereno 6.6. Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama. U selima opštine Kikine (9 sela) koncentracije UTM bile u granicama propisanim Uredbom i kretale su se od 196.35 mg/m2/dan na mernom mestu u Iđošu do 291.17 mg/m2/dan na mernom mestu u Bašaidu. Tabela br.1 Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u selima Opštine Kikinda, a utvrđena je i normalna pH vrednost padavina.

Tabela br. 1

Rb Merno Mesto Izmerena vrednost UTM (mg/m2/dan) MDK za UTM (mg/m2/dan) pH
1 ZZJZ 261,39 450 6,59
2 Mikronaselje 189,62 450 6,6
3 SC Jezero 224,82 450 5,81
4 Nakovo 209,00 450 6,84
5 B.V.Selo 211,71 450 6,13
6 N.Kozarci 212,72 450 6,35
7 R.Selo 233,55 450 6,48
8 B.Topola 285,5 450 6,72
9 Bašaid 291,17 450 6,85
10 Iđoš 196,35 450 6,31
11 Sajan 236,64 450 6,13
12 Mokrin 240,19 450 6,73

Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 4.06 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 23.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 6.00 µg/m3 što je u propisanim granicama, dok je maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija 28.0 µg/m3 što je takođe u propisanim granicama.
Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 12.77 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 13.00 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 25.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 22.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 3.48 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 3.1 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 109 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 9.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 7.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona je 11.84 µg/m3 (MDK/24 je - µg/m3), a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je 23.0 µg/m3. Uredba ne propisuje granične vrednosti za 24-i uzorak ozona.
Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 18.0 do 40,0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 29.7 µg/m3 i nije iznad je granica MDK). Na mernom mestu Mikronaselje tokom svih 7 dana je koncentracija bila u propisanim granicama prema Uredbi i kretala se od 22.0 do 47.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 33.7 µg/m3 i nije iznad MDK). Koncentracije TSP ima slične prosečne vrednosti u odnosu na prethodni mesec.
Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom 3 od 7 dana ili u 42,86% na mernom mestu ZZJZ bila iznad granica propisanih prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 55 µg/m3 ), a kretala se od 31.0 do 103 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 54.4 µg/m3 i iznad je granica GV). U 2 od 7 dana ili u 28,57% utvrđena je koncentracija PM10 iznad tolerantne vrednosti TV! Na mernom mestu Mikronaselje je takođe tokom 3 od 7 dana ili 42,86% koncentracija bila iznad propisanih granica prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 55 µg/m3) i kretala se od 29.0 do 119.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 61.6 µg/m3 što je iznad GV). U 3 od 7 dana ili u 42,86% utvrđena je koncentracija PM10 iznad tolerantne vrednosti TV! U odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja na mernom mestu ZZJZ (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) GGO je prekoračena u 4 dana od 7 dana ili u 57,14%, a DGO je prekoračena u svih 7 danaa ili u 100,0%, a na mernom mestu Mikronaselje GGO je prekoračena u 4 od 7 uzoraka ili u 57,14%, dok je DGO prekoračena u svih 7 uzoraka ili u 100% uzoraka. Koncentracije PM10 imaju znatno više koncentracije u odnosu na prethodni mesec.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike