Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Mart 2016.

Nakon izvršenih ispitivanja vazduha na podučju opštine Kikinda šaljemo Vam izveštaj za mesec mart 2016. godine sa mišljenjem. (Ugovor br. V-404-10/2015-7 od 11.03.2015.)

Izveštaj i mišljenje se odnose na period uzorkovanja od 01.03.2016-13.03.2016.god.

Na dva merna mesta izvršena je analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija 24-nog prizemnog ozona.

Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 5.23 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 10.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 3.46 µg/m3 što je u propisanim granicama, dok je maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija 6.0 µg/m3 što je u propisanim granicama.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na oba merna mesta u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 14.31 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 12.46 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 20.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 19.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azot dioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na oba merna mesta – 2.38 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 1.85 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 105 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 8.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 7.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona je 10.67 µg/m3 (MDK/24 je - µg/m3), a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je 16.0 µg/m3. Uredba ne propisuje granične vrednosti za 24-i uzorak ozona.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije analiziranih parametara, čađi, sumpor dioksida i azot dioksida su u granicama propisanim Uredbom.Uredba ne propisuje granične vrednosti za 24-i uzorak ozona.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike