Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

April 2005.

Tokom aprila koncentracije ukupnih taložnih materija su na svim mernim mestima u granicama normale (GVI- granična vrednost imisije je 450 mg/m2/dan) propisanim Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. br. 54/92 (a sa njima, možemo reći, i koncentracije rastvorljivih - sa sulfatima, hloridima, amonijum jonom, kalcijumom i magnezijumom - i nerastvorljivih materija).

Međutim, koncentracije teških metala odstupaju od normi Pravilnika i to na mernim mestima ZZZZ i Mikronaselje za cink (4958,2 i 1257,4 µg/m2/dan u odnosu na GVI od 400 µg/m2/dan), a na mernim mestima ZZZZ, Mikronaselje, Jezero i Vuka Karadžića 79 za kadmijum (7,9 µg/m2/dan, 8,3 µg/m2/dan, 5,6 µg/m2/dan i 5,1 µg/m2/dan u odnosu na dozvoljenih 5 µg/m2/dan). Koncentracije žive su minimalne i ispod granice detekcije.

Dakle, možemo konstatovati i dalje diskontinuirane povišene vrednosti koncentracija cinka uz povremene pojave povišenih vrednosti koncentracija kadmijuma, što je bila karakteristika čitave prethodne godine.

Prosečne mesečne koncentracije kiselih oksida, čađi i azotdioksida su takođe u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom. Na mernom mestu ZZZZ izmerena je prosečna vrednost koncentracije prizemnog ozona od 55,2 µg/m³ i u granicama je normale i ispod GVI koja za prizemni ozon iznosi 85µg/m³. Povišene vrednosti koncentracije ozona tokom aprila su registrovane kao nastavak povećanja koncentracija ozona februara i marta meseca.

Tokom aprila izvršeno je merenje aerozagađenja i na lokaciji ekonomije u Novim Kozarcima i to kiselih oksida, čađi, azotdioksida i aerosedimenta uključujući i teške metale (olovo, kadmijum, cink i živa).

Prosečne mesečne koncentracije kiselih oksida, čađi i azotdioksida su bile u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. br. 54/92. Koncentracije ukupnih taložnih materija kao i koncentracije rastvorenih i nerastvorenih materija su u odnosu na Pravilnik povišene iznad normalnih vrednosti. Koncentracije pak teških metala, olova i kadmijuma su u granicama propisanim Pravilnikom. Koncentracija žive je minimalna i ispod granice detekcije. Cink probija GVI od 400 µg/m2/dan i iznosi 594,11 µg/m2/dan.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike