Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

April 2016.

Na osnovu ispitivanja kvaliteta ambijentalnog vazduha od strane Rudarskog Instituta doo Beograd, Laboratorija za zaštitu životne sredine (br. ugovora V-404-10/2016-15), a u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. gl. RS br. 11/10, 75/10 i 63/13), za mesec april 2016. godine dostavljeni su sledeći rezultati:

SO2
Dnevne koncentracije sumpor-dioksida ne prekoračuju graničnu/tolerantnu vrednost(GV/TV = 125 µg/m3 ) ni na jednom mernom mestu.
Srednja izmerena koncentracija sumpor-dioksida na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.77 je <10,0 µg/m3, minimalna <10,0 µg/m3imaksimalna dnevna koncentracija je 15,0 µg/m3.
Srednja izmerena koncentracija sumpor-dioksida na mernom mestu MM2-Mikronaselje je <10,0 µg/m3, minimalna <10,0 µg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 16,0 µg/m3.

NO2
Dnevne koncentracije azot-dioksida ne prekoračuju ni tolerantnu vrednost (TV=105 µg/m3) ni graničnu vrednost (GV=85 µg/m3 ) ni na jednom mernom mestu.
Srednja izmerena koncentracija azot-dioksida na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.77 je 35,8 µg/m3, minimalna 5,4µg/m3i maksimalna dnevna koncentracija je 78,5 µg/m3.
Srednja izmerena koncentracija azot-dioksida na mernom mestu MM2-Mikronaselje je 7,9 µg/m3,minimalna 5,6 µg/m3 i maksimalna dnevna koncentracija je 13,3 µg/m3.

ČAĐ
Dnevne koncentracije čađineprekoračuju maksimalno dozvoljenu vrednost (MDK=50 µg/m3 ) ni na jednom mernom mestu.
Srednja izmerena koncentracija čađi na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.77 je 3,9 µg/m3, minimalna <2,0 µg/m3i maksimalna dnevna koncentracija je 10,9 µg/m3.
Srednja izmerena koncentracija čađi na mernom mestu MM2-Mikronaseljeje 3,4 µg/m3minimalna <2,0 µg/m3i maksimalna dnevna koncentracija je 9,4 µg/m3.

TSP
Dnevne koncentracije ukupnih suspendovanih čestica (TSP) ne prekoračuju maksimalno dozvoljenu vrednost (MDK=120 µg/m3) ni na jednom mernom mestu.
Srednja izmerena koncentracija ukupnih suspendovanih čestica na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.77je 74,9 µg/m3, minimalna 28,5 µg/m3 i maksimalna dnevna je 108,2 µg/m3.
Srednja izmerena koncentracija ukupnih suspendovanih čestica na mernom mestu MM2- Mikronaseljeje 68,1µg/m3, minimalna 27,3 µg/m3 i maksimalna dnevna je 89,9 µg/m3.

PM10
Dnevne koncentracije suspendovanih čestica PM10 prekoračuju graničnu/tolerantnu vrednost (GV/TV=50 µg/m3) četiri dana na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.77.
Srednja izmerena koncentracija suspendovanih čestica PM10 na mernom mestu MM1-Ulica Kralja Petra I br.77je 48,2 µg/m3, minimalna 23,2 µg/m3 i maksimalna dnevna je 67,5 µg/m3.
Srednja izmerena koncentracija suspendovanih čestica PM10 na mernom mestu MM2-Mikronaseljeje 22,3 µg/m3, minimalna 12,8 µg/m3 i maksimalna dnevna je 31,2 µg/m3.

PM2.5
Srednja izmerena koncentracija suspendovanih čestica PM2.5 je 87,8 µg/m3 na mernom mestu MM1 Ulica Kralja Petra I br.77 je 64,72 µg/m3, minimalna 39,2 µg/m3 i maksimalna dnevna je 80,5 µg/m3.

UTM
Mesečne vrednosti sadržaja ukupnih taložnih materija ne prelaze maksimalno dozvoljenu koncentraciju (MDK= 450 mg/m2dan) ni na jednom mernom mestu.

Za dodatne informacije u vezi izveštaja za tekući mesec možete se obratiti Sekretarijatu za zaštitu životne sredine grada Kikinda u kancelariji broj 87, Trg srpskih dobrovoljaca 12, Kikinda.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike