Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Februar 2016.

Nakon izvršenih ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda šaljemo Vam izveštaj za mesec februar 2016. godine sa mišljenjem. (Ugovor br. V-404-10/2015-7 od 11.03.2015.)

Na svih 12 mernih mesta izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija 24-nog prizemnog ozona.

U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica i 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10). U ukupnim suspendovanim česticama na oba merna mesta tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl.

Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima u Kikindi bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 233,72 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje-Kikinda do 247,61 mg/m2/dan na mernom mestu Jezero-Kikinda. Na mernom mestu ZZJZ-Kikinda koncentracija je bila 242.42 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u Kikindi.
Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na svim mernim mestima. (tabela br,1) Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama. U selima opštine Kikinda (9 sela) koncentracije UTM bile u granicama propisanim Uredbom i kretale su se od 194,69 mg/m2/dan na mernom mestu u Nakovu do 238.99 mg/m2/dan na mernom mestu u Sajanu.
Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 7.03 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 23.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 4.9 µg/m3 što je u propisanim granicama, dok je maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija 12.0 µg/m3 što je takođe u propisanim granicama.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 16.97 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 13.76 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 33.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 23.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 2.24 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 2.28 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 109 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 8.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 6.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona je 10.00 µg/m3 (MDK/24 je - µg/m3), a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je 17.0 µg/m3. Uredba ne propisuje granične vrednosti za 24-i uzorak ozona.
Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 29.0 do 60,0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 41,0 µg/m3 i u granicama je MDK). Na mernom mestu Mikronaselje tokom svih 7 dana je koncentracija bila u propisanim granicama prema Uredbi i kretala se od 34.0 do 82.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 51.9 µg/m3 i u granicama je MDK). Koncentracije TSP ima slične prosečne vrednosti u odnosu na prethodni mesec.
Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanih prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 50 µg/m3 ), a kretala se od 19.0 do 34 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 27.3 µg/m3 i u granicama je GV). Na mernom mestu Mikronaselje je takođe tokom 1 od 7 dana ili 14,29% koncentracija bila iznad propisanih granica prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 50 µg/m3) i kretala se od 19.0 do 83.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 39.1 µg/m3 što je u granicama GV). U 1 od 7 dana ili u 14,29% utvrđena je koncentracija PM10 iznad tolerantne vrednosti TV! U odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja na mernom mestu ZZJZ (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) GGO nije prekoračena nijednog dana, a DGO je prekoračena u 5 od 7 danaa ili u 71,42%, a na mernom mestu Mikronaselje GGO je prekoračena u 3 od 7 uzoraka ili u 42,85%, dok je DGO prekoračena u u 6 od 7 danaa ili u 85,71%,. Koncentracije PM10 imaju nešto niže koncentracije u odnosu na prethodni mesec, ali i dalje beleže visoke vrednosti.

 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike