Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Jun 2015.

Nakon izvršenih ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda šaljemo Vam izveštaj za mesec jun 2015. godine sa mišljenjem. (Ugovor br. V-404-10/2015-7 od 11.03.2015.)

Na svih 12 mernih mesta izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija 24-nog prizemnog ozona.

U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica i 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10). U ukupnim suspendovanim česticama na oba merna mesta tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl.

Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima u Kikindi bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 98.04 mg/m2/dan na mernom mestu Jezero do 131.67 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ. Na mernom mestu Mikronaselje koncentracija je bila 104.31 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u Kikindi. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na mernom mestu: SC Jezero je 6.68, na mernom mestu ZZJZ pH vrednost je 6.44, kao i na mernom mestu Mikronaselju gde je izmereno 6.78. Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama. U selima opštine Kikine (9 sela) koncentracije UTM bile u granicama propisanim Uredbom i kretale su se od 108.64 mg/m2/dan na mernom mestu u Iđošu do 271.70 mg/m2/dan na mernom mestu u Mokrinu.
Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 1.1 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 2.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 1.07 µg/m3 što je u propisanim granicama, dok je maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija 2.0 µg/m3 što je takođe u propisanim granicama.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 11.23 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 10.23 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 19.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 13.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 3.27 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 2.13 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 109 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 6.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 4.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona je 10.17 µg/m3 (MDK/24 je - µg/m3), a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je 16.0 µg/m3. Uredba ne propisuje granične vrednosti za 24-i uzorak ozona.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 40.0 do 51,0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 43.3 µg/m3 i nije iznad je granica MDK). Na mernom mestu Mikronaselje tokom svih 7 dana je koncentracija bila u propisanim granicama prema Uredbi i kretala se od 43.0 do 82.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 62.1 µg/m3 i nije iznad MDK). Koncentracije TSP ima nešto više prosečne vrednosti u odnosu na prethodni mesec.
Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 55 µg/m3 ), a kretala se od 26.0 do 36 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 31.1 µg/m3 i nije iznad je granica GV). Na mernom mestu Mikronaselje tokom 2 od 7 dana je koncentracija bila iznad propisanih granica prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 55 µg/m3) i kretala se od 23.0 do 66.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 40.9 µg/m3 i nije iznad GV). U odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) na mernom mestu ZZJZ GGO je 1 od 7 dana ili 14.28%, a DGO je prekoračena u svih 7 uzoraka, a mernom mestu Mikronaselje, GGO je prekoračen u 5 od 7 dana ili 71.42%, a DGO je prekoračena u 6 od 7 uzoraka ili 85,71%. Koncentracije PM10 imaju značajno više koncentracije u odnosu na prethodni mesec.
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike