Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Februar 2005.

Tokom februara 2005. godine, na svih 6 mernih mesta izvršena je analiza taložnih materija sa teškim metalima (olovo, kadmijum, cink, živa), a na dva merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZZZ, i Mikronaselje. Na mernom mestu ZZZZ merena je i koncentracija prizemnog ozona.

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na svim mernim mestima u granicama normale (GVI je 450 mg/m2/dan) propisanim Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. br. 54/92 (a sa njima, možemo reći, i koncentracije rastvorljivih - sa sulfatima, hloridima, amonijum jonom, kalcijumom i magnezijumom - i nerastvorljivih materija).

Prosečne mesečne koncentracije kiselih oksida, čađi i azotdioksida su takođe u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom. Međutim, došlo je do probijanja prosečne mesečne koncentracije za prizemni ozon (103,7 µg/m3 u odnosu na GVI od 85 µg/m3), koji je meren na mernom mestu ZZZZ.

Isto tako, prosečne mesečne koncentracije olova i cinka ne odstupaju od normi pomenutog Pravilnika ni na jednom mernom mestu. Koncentracije žive su sasvim minimalne i ispod su granice detekcije. Međutim, na mernim mestima Jezero i Kraljevića Marka 138 došlo je do proboja koncentracija kadmijuma (GVI je 5 µg/m2/dan), koje su bile 6,1 odnosno 5,3 µg/m2/dan.

Tokom februara izvršeno je merenje aerozagađenja i na lokaciji ekonomije u Novim Kozarcima i to aerosedimenta uključujući i teške metale (olovo, kadmijum, cink i živa).

Koncentracije ukupnih taložnih materija kao i koncentracije rastvorenih i nerastvorenih materija su u odnosu na Pravilnik o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. br. 54/92, u granicama normalnih vrednosti. Koncentracije teških metala olova, kadmijuma i cinka su takođe u granicama propisanim Pravilnikom. Koncentracija žive je ispod granice detekcije.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike