Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Januar 2005.

Tokom januara ove godine ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA KIKINDA izvršio je merenja aerozagađenja na 6 mernih mesta u Kikindi to:

1.ZZZZ Kikinda

2.Mikronaselje

3.Kasarna

4.Jezero

5.Kraljevića Marka 138

6.Vuka Karadžića 79

Na svih 6 mernih mesta izvršena je analiza taložnih materija sa teškim metalima (olovo, kadmijum, cink, živa), a na dva merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZZZ, i Mikronaselje. Na mernom mestu ZZZZ merena je i koncentracija prizemnog ozona.

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na svim mernim mestima u granicama normale (GVI je 450 mg/m2/dan) propisanim Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. br. 54/92 (a sa njima, možemo reći, i koncentracije rastvorljivih - sa sulfatima, hloridima, amonijum jonom, kalcijumom i magnezijumom - i nerastvorljivih materija). Isto tako, prosečne mesečne koncentracije olova, kadmijuma i cinka ne odstupaju od normi pomenutog Pravilnika ni na jednom mernom mestu. Koncentracije žive su minimalne i uglavnom su ispod granice detekcije.

Prosečne mesečne koncentracije kiselih oksida, čađi i azotdioksida su takođe u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom. Isto važi i za prizemni ozon, koji je meren na mernom mestu ZZZZ.

Tokom januara izvršeno je merenje aerozagađenja i na lokaciji ekonomije u Novim Kozarcima i to aerosedimenta uključujući i teške metale (olovo, kadmijum, cink i živa).

Koncentracije ukupnih taložnih materija kao i koncentracije rastvorenih i nerastvorenih materija su u odnosu na Pravilnik o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. br. 54/92, u granicama normalnih vrednosti. Koncentracije teških metala olova, kadmijuma i cinka su takođe u granicama propisanim Pravilnikom. Koncentracija žive je ispod granice detekcije.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike