Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Oktobar 2018.

Na osnovu ispitivanja kvaliteta ambijentalnog vazduha od strane Zavoda za javno zdravlje Kikinda (br. ugovora V-501-68/2017), a u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. gl. RS br. 11/10, 75/10 i 63/13), za mesec oktobar 2018. godine dostavljeni su sledeći rezultati:

Na svih 12 mernih mesta izvršena je aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje.
U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica i po 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10). U ukupnim suspendovanim česticama na oba merna mesta tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl.
Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) u Kikindi bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan), a za sva tri merna mesta su se kretale su se od 83,25mg/m2/dan na mernom mestu SC Jezero do 110,17 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje Kikinda. Na mernom mestu ZZJZ Kikinda koncentracija je bila 96,12 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u Kikindi. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na mernim mestima ZZJZ i SC Jezero dok je na Mikronaselju ona bila snižena. (tabela br.1) Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama. U selima opštine Kikinda (9 sela) koncentracije UTM je bila u granicama propisanim Uredbom, a kretale su se od 91,7 mg/m2/dan na mernom mestu u Mokrinu do 212,05 mg/m2/dan na mernom mestu u B.V.Selu. Tabela br.1. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u selima Opštine Kikinda, a utvrđena je i smanjena pH vrednost padavina u mestima: Nakovo, BVS, N.Kozaci, R.Selo.
Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 4.32 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 17.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 1.68 µg/m3 što je u propisanim granicama, dok je maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija 6.0 µg/m3 što je u propisanim granicama.
Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 12.65 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 11.52 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 18.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 18.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 1.87 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 5.32 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 97 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 13.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 15.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom 4 od 7 dana ili 57,14% uzoraka na mernom mestu ZZJZ bila iznad granica propisanih prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 86.0 do 143.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 117.9 µg/m3 i u propisanim granicama je). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom svih 7 dana koncentracija bila u granicama propisanih Uredbom (MDK je 120 µg/m3) i kretala se od 29 do 85 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 63.0 µg/m3).
Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila iznad propisanih granica prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 50 µg/m3 ), a kretala se od 54.0 do 79.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 67.6 µg/m3 što je iznad granica GV). Na mernom mestu Mikronaselje je svih od 7 dana koncentracija bila u propisanim granicama prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 50 µg/m3) ili u 28,57% i kretala se od 24.0 do 54.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 37.6 µg/m3 i u granicama GV je). Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) na mernom mestu ZZJZ GGO je prekoračena u svih 7 uzoraka ili u 100%, kao i DGO prekoračena u 100%. Na mernom mestu Mikronaselje GGO je prekoračena u 3 od 7 uzoraka ili u 42.85%, a DGO u 6 od 7 uzoraka ili u 85.71%.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 2.5 µm (PM2.5) je tokom 4 od 5 dana ili u 80% na mernom mestu ZZJZ bila iznad granica propisanih prema Uredbi (GV od 25 µg/m3, TV 25.71 µg/m3), a kretala se od 25.0 do 59.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 39.8 µg/m3 što je iznad propisanih granica za GV i TV).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike