Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

April 2019.

Na osnovu ispitivanja kvaliteta ambijentalnog vazduha od strane Zavoda za javno zdravlje Kikinda (br. ugovora V-501-26/2019), a u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. gl. RS br. 11/10, 75/10 i 63/13), za mesec april 2019. godine dostavljeni su sledeći rezultati:

Na 3 merna mesta izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje.
U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica i 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10). U ukupnim suspendovanim česticama na oba merna mesta tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl. Na mernom mestu ZZJZ u periodu od 5 dana su merene suspendovane čestice veličine 2.5 µm (PM2.5)
Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 105.82 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje do 290.4 mg/m2/dan na mernom mestu SC Jezero. Na mernom mestu ZZJZ Kikinda koncentracija je bila 124,74 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na mernim mestima: Jezero 6.54 i Mikronaselje 6.23, i na mernom mestu ZZJZ 6.05.
Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama.
Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 1.87 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija koja je iznosila je 8.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 2.23 µg/m3 što je u propisanim granicama, kao i maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija koja iznosi 2.0 µg/m3.
Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 10.43 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 10.37 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 13.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 13.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 3,6 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 2,6 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 93 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 9.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 7.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 18,0 do 52.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 31,9 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom 1 od 7 dana koncentracija bila iznad granica propisanih Uredbom (MDK je 120 µg/m3) ili u 14,29% vremena merenja i kretala se od 31.0 do 125.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 69,0 µg/m3).
Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u propisanim granicama prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 50 µg/m3 ), a kretala se od 15.0 do 32.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 23,7 µg/m3 što je u granicama GV). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom svih 7 dana koncentracija bila u propisanim granicama prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 55 µg/m3) i kretala se od 16.0 do 33.0 µg/m3, (prosečna mesečna koncentracija iznosi 22,3 µg/m3 i u granicama GV). Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) na mernom mestu ZZJZ, GGO nije prekoračena, a DGO je prekoračena u 2 od 7 uzoraka ili u 28,57%. Na mernom mestu Mikronaselje GGO nije, dok je DGO prekoračena takođe u 2 od 7 uzoraka ili 28,57%.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 2.5 µm (PM2.5) je tokom 2 od 5 dana ili u 40% na mernom mestu ZZJZ bila iznad granica propisanih prema Uredbi (GV od 25 µg/m3, TV 25 µg/m3), a kretala se od 12.0 do 26.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 19,6 µg/m3 što je u granicama za GV i TV).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike