Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Februar 2020.

Na osnovu ispitivanja kvaliteta ambijentalnog vazduha od strane Zavoda za javno zdravlje Kikinda (br. ugovora V-501-33/2020), a u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. gl. RS br. 11/10, 75/10 i 63/13), za mesec februar 2020. godine dostavljeni su sledeći rezultati:

Na 3 merna mesta izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na jednom mernom mestu izvršena je i analiza sumpordioksida i čađi- ZZJZ i Mikronaselje, a na jednom mernom mestu analize azotdioksida- ZZJZ.
U toku meseca na jednom mernom mestu, ZZJZ u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica, a na mernim mestima ZZJZ i Mikronaselje po 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10). U ukupnim suspendovanim česticama na jednom mernom mestu tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl. Na mernom mestu ZZJZ u periodu od 5 dana su merene suspendovane čestice veličine 2.5 µm (PM2.5)
Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 162.06 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje Kikinda do 185.00 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ. Na mernom mestu Jezero koncentracija je bila 173,99 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na mernim mestima: Jezero 6.96 i Mikronaselje 7.36, i na mernom mestu ZZJZ 7.6.
Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama.
Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 3.79 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija koja je iznosila je 16.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 4.14 µg/m3 što je u propisanim granicama, kao i maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija koja iznosi 18.0 µg/m3.
Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 10.03 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 10.76 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 11.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 14.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) i iznosi – 3,1 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ (GV je 85 µg/m3, a TV je 89 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 29.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 18,0 do 38.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 29,0 µg/m3 i u propisanim granicama je).
Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u propisanim granicama prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 50 µg/m3 ), a kretala se od 10.0 do 22.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 17,1 µg/m3 što je u granicama GV). Na mernom mestu Mikronaselje je svih 7 dana koncentracija bila u propisanim granicama prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 55 µg/m3) i kretala se od 13.0 do 26.0 µg/m3, (prosečna mesečna koncentracija iznosi 19,1 µg/m3 i u granicama GV). Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) na mernom mestu ZZJZ, GGO i DGO nije prekoračena. Na mernom mestu Mikronaselje GGO nije prekoračena, a DGO takođe u 1 od 7 dana ili u 14,28%.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 2.5 µm (PM2.5) je tokom svih 5 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (GV od 25 µg/m3, TV 25 µg/m3), a kretala se od 9.0 do 17.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 13,0 µg/m3 što je u granicama za GV i TV).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike