Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Septembar 2006.

Tokom meseca SEPTEMBRA 2006. godine izvršena su merenja aerozagađenja na 7 mernih mesta na području opštine Kikinda i to:

1.ZZZZ Kikinda
2.Mikronaselje
3.Novi Kozarci
4.Lutajuće merno mesto (Miloševački drum)
5.Jezero
6.Kraljevića Marka 138 i
7.Gradska kuća.

Na 6 mernih mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na četiri merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZZZ, Mikronaselje, Novi Kozarci i Miloševački drum (lutajuće merno mesto), a na mernom mestu ZZZZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija prizemnog ozona.
U toku meseca septembra na dva merna mesta, ZZZZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U dva od sedam dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani i teški metali i to na mernom mestu ZZZZ: cink, kadmijum, olovo, živa i mangan, a na mernom mestu Mikronaselje: cink, kadmijum, olovo, živa i aluminijum.

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na svih 6 mernih mesta u granicama propisanim Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. RS br. 54/92 (GVI- granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan), a koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, amonijum jon, kalcijum i magnezijum) ne odstupaju od uobičajenih vrednosti na datim mernim mestima.

Koncentracije teških metala olova, kadmijuma i cinka merenih metodom aerosedimenta, ne odstupaju od normi propisanih navedenim Pravilnikom na svih 6 mernih mesta.
Izmerene koncentracije čađi (GVI je 50 µg/m3) su u granicama propisanim Pravilnikom na sva četiri merena merna mesta.

Takođe su i prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije kiselih oksida i azotdioksida u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom na sva četiri merena merna mesta. Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona od 8,9 µg/m3 (GVI je 85 µg/m3) je takođe u normalnim granicama, kao i dnevne koncentracije.

Koncentracija ukupnih suspenovanih čestica je svih sedam dana merenja na mernom mestu Mikronaselje bila iznad GVI od 120 µg/m3, a kretala se 346 do 977 µg/m3.! Koncentracije žive je u granicama propisanim Pravilnikom. Koncentracija kadmijuma je bila u visini granične vrednosti u jednom merenju, dok je u drugom, bila trostruko viša od propisane – 0.03 µg/m3 (GVI je 0.01 µg/m3). Koncentracija olova je u prvom merenju bila u propisanim granicama, dok je u drugom na gornjoj graničnoj vrednosti -1.01 µg/m3 (1.0 µg/m3).

Koncentracija aluminijuma je tokom ovog meseca izuzetno visoka. U odnosu na prethodni mesec je dvostruko odnosno trostruko viša i iznosi 14,05 i 22,22 µg/m3. Koncentracija cinka je takođe prilično visoka i iznosi od 15.9 do 22.0 µg/m3. (Pravilnik ne propisuje GVI za cink niti za aluminijum). Na mernom mestu ZZZZ koncentracija ukupnih suspenovanih čestica je svih 7 dana iznad propisane granice, a kreće se od 143 do 254 µg/m3, dok su teški metali: kadmijum, olovo, mangan i živa u propisanim granicama, iako je koncentracija mangana blizu gornje granične vrednosti. Koncentracija cinka je relativno visoka i iznosi 8.2 µg/m3.

Dakle, možemo konstatovati da je povišena vrednost koncentracije suspendovanih čestica na oba merna mesta: ZZZZ i Mikronaselje, pri čemu je na Mikronaselju dostigla i petostuko višu vrednost od propisane, te da je koncentracija kadmijuma povišena, a koncentracija olova granično visoka na tom mernom mestu, a koncentracija aluminijuma i cinka iz suspendovanih čestica vazduha visoka.

Dalje, možemo konstatovati da nisu povišene vrednosti ukupnih taložnih materija ni na jednom mernom mestu u aerosedimentu, kao ni vrednosti koncentracija teških metala u taložnim matarija. Osnovne zagađujuće materije - kiseli oksidi, čađ i azot-dioksid i ozon, tokom proteklog meseca, takođe nisu bile povišene.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike