Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Maj 2022.

Na osnovu ispitivanja kvaliteta ambijentalnog vazduha od strane Zavoda za javno zdravlje Kikinda, a u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. gl. RS br. 11/10, 75/10 i 63/13), za mesec maj 2022. godine dostavljeni su sledeći rezultati:

Na 3 merna mesta u Kikindi i na 9 mernih mesta u selima izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta u Kikindi izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje, dok je analiza azotdioksida vršena na 1 mernom mestu-ZZJZ.
U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10), dok su na 1 mernom mernom mestu merene koncentracije ukupnih suspendovanih čestica-ZZJZ, gde su u ukupnim suspendovanim česticama tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl. Na mernom mestu ZZJZ u periodu od 5 dana su merene suspendovane čestice veličine 2.5 µm (PM2.5)
Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima u gradu Kikinda bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 170,14 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje do 182.03 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ. Na mernom mestu SC Jezero koncentracija je bila 177,12 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na mernim mestima u Kikindi: Jezero 6.32, ZZJZ 6.21, a na mernom mestu Mikronaselje iznosi 6.4. U selima opštine Kikinda (9 sela) koncentracije UTM su bile u granicama propisanim Uredbom, a kretale su se od 149.45 mg/m2/dan na mernom mestu u Iđošu do 413.6 mg/m2/dan na mernom mestu u Nakovu. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u selima Opštine Kikinda, a utvrđena je normalna pH vrednost padavina u svim selima.

Koncentracije teških metala i metaloida olovo, kadmijum, cink i živa merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama za olovo kadmijum i živu, dok su koncentracije cinka bile povećane prema stručnim doktrinama na sva tri merna mesta u Kikindi. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama.
Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama manje od 6.0 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija koja iznosi manje od 6.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 6.5 µg/m3 što je u propisanim granicama, dok je maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija bila 13.0 µg/m3 što je u propisanim granicama.
Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– od manje od 10.0 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 10.03 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je manje od 10.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 11.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida (NO2) su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 4.0 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ (GV je 85 µg/m3, a TV je 85 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 12.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 33.0 do 56.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 39.7 µg/m3).
Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom svih 7 dana ili u 100% na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanih prema Uredbi (GV od 50 µg/m3), a kretala se od 22.0 do 35.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 25.9 µg/m3 što je u granicama za GV). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom svih 7 dana ili u 100% koncentracija je bila u granicama propisanih Uredbom (GV je 50 µg/m3) i kretala se od od 23.0 do 43.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 30.7 µg/m3 što iznad granica za GV). Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) na mernom mestu ZZJZ, GGO nije prekoračena, a DGO je prekoračena u 2 od 7 uzoraka ili u 28.57%. Na mernom mestu Mikronaselje GGO je prekoračena u 2 od 7 uzoraka ili u 28.57%, a DGO je prekoračena u takođe u 5 od 7 uzoraka ili u 71.42%.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 2.5 µm (PM2.5) na mernom mestu ZZJZ je u svih 5 uzoraka, bila u okviru granica propisanih prema Uredbi (GV od 25 µg/m3, TV 25 µg/m3), a kretala se od 8 do 16 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 10,62 µg/m3 što je u granicama za GV i TV).

 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike