Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

April 2022.

Na osnovu ispitivanja kvaliteta ambijentalnog vazduha od strane Zavoda za javno zdravlje Kikinda, a u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. gl. RS br. 11/10, 75/10 i 63/13), za mesec april 2022. godine dostavljeni su sledeći rezultati:

Na 3 merna mesta u Kikindi izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta u Kikindi izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje, dok je analiza azotdioksida vršena na 1 mernom mestu-ZZJZ.
U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10), dok su na 1 mernom mernom mestu merene koncentracije ukupnih suspendovanih čestica-ZZJZ, gde su u ukupnim suspendovanim česticama tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl. Na mernom mestu ZZJZ u periodu od 5 dana su merene suspendovane čestice veličine 2.5 µm (PM2.5)
Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima u gradu Kikinda bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 112,8 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ do 146,4 mg/m2/dan na mernom mestu Jezeru, dok je u Mikronaselju bila 128,26 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na mernim mestima u Kikindi: Jezero 6.48 i ZZJZ 6.62, a na mernom mestu Mikronaselje iznosi 6.49.
Koncentracije teških metala i metaloida olovo, kadmijum, cink i živa merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama za olovo kadmijum i živu, dok su koncentracije cinka bile povećane prema stručnim doktrinama na sva tri merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama.
Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama –6,93 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija koja takođe iznosi 17,0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 6.5 µg/m3 što je u propisanim granicama, kao i maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija koja je bila 13.0 µg/m3 što je u propisanim granicama.
Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 10,03 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 10,03 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je manje 11,0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 11.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida (NO2) su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 1,37 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ (GV je 85 µg/m3, a TV je 85 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 8.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 47,0 do 74.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 60,1 µg/m3 i u propisanim granicama je).
Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na analiziranom mernom mestu. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, a kretala se od 28,0 do 40.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 32,3 µg/m3 što je u granicama za GV). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom 1 od 7 dana ili u 14.28% koncentracija bila iznad granica propisanih Uredbom (GV je 50 µg/m3) i kretala se od 29.0 do 59.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 35,9 µg/m3 što je u granica za GV). Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) na mernom mestu ZZJZ, GGO je prekoračena u 2 od 7 uzoraka ili u 28.57%, dok je DGO je prekoračena u svim uzorcima ili u 100%. Na mernom mestu Mikronaselje GGO je prekoračena u 3 uzorka ili u 42,85%, dok je DGO prekoračena u u svim uzorcima ili u 100%.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 2.5 µm (PM2.5) na mernom mestu ZZJZ je u 1 od 5 uzoraka ili u 20% bila iznad granica propisanih prema Uredbi (GV od 25 µg/m3, TV 25 µg/m3), a kretala se od 22.0 do 29,0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 24,4 µg/m3 što je u granicama za GV i TV).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike