Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Jun 2006.

Tokom meseca JUNA 2006. godine izvršena su merenja aerozagađenja na 7 mernih mesta na području opštine Kikinda i to:

1.ZZZZ Kikinda
2.Mikronaselje
3.Novi Kozarci
4.Lutajuće merno mesto (kod Livnice)
5.Jezero
6.Kraljevića Marka 138 i
7.Gradska kuća.

Na 6 mernih mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na četiri merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZZZ, Mikronaselje, Novi Kozarci i kod Livnice (lutajuće merno mesto),a na mernom mestu ZZZZ merena je i koncentracija prizemnog ozona.

U toku meseca maja na dva merna mesta, ZZZZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U dva od sedam dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani i teški metali i to na mernom mestu ZZZZ: cink, kadmijum, olovo, živa i mangan, a na mernom mestu Mikronaselje: cink, kadmijum, olovo, živa i aluminijum.

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na svih 6 mernih mesta u granicama propisanim Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. RS br. 54/92 (GVI- granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan), a koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, amonijum jon, kalcijum i magnezijum) ne odstupaju od uobičajenih vrednosti na datim mernim mestima.

Koncentracije teških metala olova, kadmijuma i cinka merenih metodom aerosedimenta, ne odstupaju od normi propisanih navedenim Pravilnikom na svih 6 mernih mesta.

Izmerene koncentracije čađi (GVI je 50 µg/m3) su u granicama propisanim Pravilnikom na sva četiri merena merna mesta.

Takođe su i prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije kiselih oksida i azotdioksida u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom na sva četiri merena merna mesta. Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona od 25,6 µg/m3 (GVI je 85 µg/m3) je takođe u normalnim granicama, kao i dnevne koncentracije.

Koncentracija ukupnih suspenovanih čestica je u toku 2 dana od ukupno 7 dana merenja na mernom mestu Mikronaselje bila iznad GVI od 120 µg/m3 i kretala se od 41 do 400 µg/m3.. Koncentracije olova, kadmijuma i žive su u granicama propisanim Pravilnikom. Koncentracija cinka je i dalje značajno visoka i iznosi 17,61 i 17,84 µg/m3. Koncentracija aluminijuma je tokom ovog meseca značajno niža u odnosu na pretnodne mesece i iznosi od 0,014 do 0,34 µg/m3 (Pravilnik ne propisuje GVI za cink niti za aluminijum). Na mernom mestu ZZZZ koncentracija ukupnih suspenovanih čestica je u propisanim granicama kao i teški metali: kadmijum, olovo, živa i mangan, dok je koncentracija cinka takođe visoka i iznosi 17,33 i 19,28µg/m3

Dakle, možemo konstatovati da je i dalje povišena vrednost koncentracije cinka u suspendovanim česticama na oba merna mesta: ZZZZ i Mikronaselje.

Dalje, možemo konstatovati da nisu povišene vrednosti ukupnih taložnih materija ni na jednom mernom mestu u aerosedimentu, kao ni vrednosti koncentracija teških metala u taložnim matarija. Osnovne zagađujuće materije - kiseli oksidi, čađ i azot-dioksid i ozon, tokom juna 2006, takođe nisu bile povišene.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike