Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Maj 2006.

Tokom meseca MAJA 2006. godine izvršena su merenja aerozagađenja na 7 mernih mesta na području opštine Kikinda i to:

1.ZZZZ Kikinda
2.Mikronaselje
3.Novi Kozarci
4.Lutajuće merno mesto (kod Livnice)
5.Jezero
6.Kraljevića Marka 138 i
7.Gradska kuća

Na 6 mernih mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na četiri merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZZZ, Mikronaselje, Novi Kozarci i kod Livnice (lutajuće merno mesto), a na mernom mestu ZZZZ merena je i koncentracija prizemnog ozona.

U toku meseca maja na dva merna mesta, ZZZZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana merene su i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U dva od sedam dana na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani su i teški metali i to na mernom mestu ZZZZ: cink, kadmijum, olovo, živa i mangan, a na mernom mestu Mikronaselje: cink, kadmijum, olovo, živa i aluminijum.

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na svih 6 mernih mesta u granicama propisanim Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. RS br. 54/92 (GVI- granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan), a koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, amonijum jon, kalcijum i magnezijum) ne odstupaju od uobičajenih vrednosti na navedenim mernim mestima.

Koncentracije teškog metala olova, merenog metodom aerosedimenta, ne odstupaju od normi propisanih navedenim Pravilnikom na svih 6 mernih mesta. Koncentracije cinka prekoračuju GVI na mernom mestu Gradska kuća, gde je izmerena vrednost od 642 µg/m2/dan (GVI za Zn je 400 µg/m2/dan), dok je na ostalim mernim mestima ovaj metal meren ovom metodom u propisanim granicama. Međutim, koncentracija kadmijuma je iznad GVI na 5 od 6 mernih mesta (izuzev K.Marka 138 gde je na gornjoj granici) i kreće se od 4.3 do 9.8 µg/m2/dan u odnosu na dozvoljenih 5 µg/m2/dan.

Izmerene koncentracije čađi (GVI je 50 µg/m3) su u granicama propisanim Pravilnikom na sva četiri merena merna mesta.

Takođe su i prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije kiselih oksida i azotdioksida u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom na sva četiri merena merna mesta. Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona od 37,2 µg/m3 (GVI je 85 µg/m3) je takođe u normalnim granicama, ali dnevne koncentracije u toku dva dana u mesecu aprilu prelaze GVI, što je u više nego u 6 % merenja sa maksimalnom koncentracijom dana 10.05.06. od 126 µg/m3.

Koncentracija ukupnih suspenovanih čestica je u toku 4 dana od ukupno 7 dana (ili u toku 57% merenja) na mernom mestu ZZZZ bila iznad GVI od 120 µg/m3 i kretala se od 74 do 161 µg/m3.. Koncentracije olova, žive i mangana su granicama propisanim Pravilnikom. Koncentracija kadmijuma je povišena u odnosu GVI šest puta u oba analizirana uzorka! Koncentracija cinka je značajno visoka (iznosi 12,5-16,2 µg/m3 (Pravilnik ne propisuje GVI za cink).

Koncentracija ukupnih suspenovanih čestica je u toku 4 dana od ukupno 7 dana merenja (ili tokom 57 % merenja) na mernom mestu Mikronaselje bila iznad GVI od 120 µg/m3 i kretala se od 44 do 300 µg/m3.. Koncentracije olova i žive su u granicama propisanim Pravilnikom. Koncentracija kadmijuma je povišena u odnosu GVI tri puta u oba analizirana uzorka! Koncentracija cinka je značajno visoka i iznosi 20,01- 20,55 µg/m3, kao i koncentracija aluminijuma koja je takođe značajno visoka i iznosi 6,66-10,83 µg/m3 (Pravilnik ne propisuje GVI za cink niti za aluminijum).

Dakle, možemo konstatovati da je povišena vrednost koncentracije cinka u aerosedimentu utvrđena samo na mernom mestu Gradska kuća u aerosedimentu, dok je u suspendovanim česticama cink povišen na oba merna mesta: ZZZZ i Mikronaselje.

Koncentracije kadmijuma povišene su na 5 od 6 mernim mesta u aerosedimentu, kao i na oba merna mesta u suspendovanim česticama.

Koncentracije aluminijuma na mernom mestu Mikronaselje su na značajnom nivou.

Koncentracija ozona bila je povećana na mernom mestu ZZZZ tokom dva dana proteklog meseca.

Dalje, možemo konstatovati da nisu povišene vrednosti ukupnih taložnih materija ni na jednom mernom mestu u aerosedimentu, kao ni vrednosti koncentracija teškog metala olova. Osnovne zagađujuće materije - kiseli oksidi, čađ i azot-dioksid, tokom maja, takođe nisu bile povišene.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike