Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Januar 2006.

Tokom JANUARA 2006. godine izvršena su merenja aerozagađenja na 6 mernih mesta u Kikindi i to:

1.ZZZZ Kikinda
2.Mikronaselje
3.Kasarna
4.Jezero
5.Kraljevića Marka 138 i
6.Gradska kuća.

Na svih 6 mernih mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink, živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZZZ i Mikronaselje, na mernom mestu ZZZZ merena je koncentracija prizemnog ozona.

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na svim mernim mestima u granicama propisanim Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. br. 54/92 (GVI- granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan), a koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, amonijum jon, kalcijum i magnezijum) ne odstupaju od uobičajenih vrednosti na datim mernim mestima.

Koncentracije teških metala merenih metodom aerosedimenta ne odstupaju od normi propisanih Pravilnikom na svim mernim mestima:

Izmerene koncentracije čađi (GVI je 50 µg/m3) su u granicama propisanim Pravilnikom.
Takođe, prosečne i maksimalne mesečne koncentracije kiselih oksida, azotdioksida i ozona su u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom.

Dakle, možemo konstatovati da nisu povišene vrednosti koncentracije teških metala, ukupnih taložnih materija na svim mernim mestima u aerosedimentu kao i osnovnih zagađujućih materija, tokom januara 2006.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike