Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Novembar 2007.

PODACI O USLUZI:
Vrsta uzorka: padavine, vazduh
Vrsta ispitivanja : aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:
Mesto uzorkovanja:
1.ZZJZ Kikinda
2.Mikronaselje Partizanska 17 Kikinda
3.Novi Kozarci
4.Lutajuće merno mesto (Bašaidski drum 18) Kikinda
5.Jezero Kikinda
6.Kraljevića Marka 138 Kikinda
7.Gradska kuća Kikinda

Datum izdavanja rezultata: 14.12.2007.

Na osnovu Ugovora o ispitivanju vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda br. 01- 056/2007 od 01. 01. 2007. godine šaljemo Vam izveštaj za mesec novembar 2007. godine sa mišljenjem.

Na 7 mernih mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na četiri merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ, Mikronaselje, Novi Kozarci i Lutajuće merno mesto, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija prizemnog ozona.

U toku meseca novembra na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U dva od sedam dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani i teški metali i to na mernom mestu ZZJZ: cink, kadmijum, olovo, živa i mangan, a na mernom mestu Mikronaselje: cink, kadmijum, olovo, živa i aluminijum.

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na svim mernim mestima bile u propisanim granicama za imisiju Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. RS br. 54/92, 19/06. (GVI- granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan). Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su se kretale u uobičajenim granicama.

Koncentracije teških metala cinka, olova i kadmijuma merenih metodom aerosedimenta, ne odstupaju od normi propisanih navedenim Pravilnikom na svih 7 mernih mesta.

Koncentracija čađi (GVI je 50 µg/m3) je na svim mernim mestima u granicama propisanim Pravilnikom.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije kiselih oksida su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama (GVI je 150 µg/m3). Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom na sva četiri merna mesta. Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona od 10,1 µg/m3 (GVI je 85 µg/m3) kao i maksimalna dnevna koncentracija od 50 µg/m3 su takođe u propisanim granicama.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je pet od sedam dana merenja na mernom mestu ZZJZ bila iznad GVI od 120 µg/m3, a kretala se od 41 do 268 µg/m3.. Na mernom mestu Mikronaselje takođe je došlo do prekoračenja gornjih graničnih vrednosti koncentracije (GVI je 120 µg/m3) ukupnih suspendovanih čestica tokom svih sedam dana. Vrednosti koncentracija ukupnih suspendovanih čestica su se kretale od 130 do 777 µg/m3. Konstatujemo da su ovog meseca koncentracije ukupnih suspendovanih čestica, slično visoke kao i prethodnog meseca.

Koncentracije žive, kadmijuma i olova su u suspendovanim česticama bile u granicama propisanim Pravilnikom. Koncentracija aluminijuma je tokom ovog meseca nešto niža u odnosu na prethodni mesec i iznosila je 41 odnosno 44 µg/m3. Koncentracija cinka je takođe niža u odnosu na prethodni mesec i iznosi 54 do 40 µg/m3. (Pravilnik ne propisuje GVI za cink niti za aluminijum). Na mernom mestu ZZJZ koncentracija mangana u suspendovanim česticama bila je ispod GVI.

Možemo konstatovati da je stanje aerozagađenja nešto bolje u odnosu na prethodni mesec, jer su koncentracije kadmijuma, olova, žive i mangana u granicama propisanog, a koncentracije cinka i aluminijuma u suspendovanim česticama tokom ovog meseca niže u odnosu na prethodni mesec, dok su ukupne suspendovane čestice i dalje povišene.

Osnovne zagađujuće materije - čađ, kiseli oksidi, azot-dioksid i ozon tokom proteklog meseca imaju koncentracije u granicama propisanog.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike