Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Septembar 2007.

Na osnovu Ugovora o ispitivanju vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda br. 01- 056/2007 od 01. 01. 2007. godine, tokom meseca SEPTEMBRA 2007. godine izvršena su merenja aerozagađenja na 7 mernih mesta na području opštine Kikinda i to:

1.ZZJZ Kikinda
2.Mikronaselje Partizanska 17 Kikinda
3.Novi Kozarci
4.Lutajuće merno mesto (Bašaidsski drum 18) Kikinda
5.Jezero Kikinda
6.Kraljevića Marka 138 Kikinda
7.Gradska kuća Kikinda

Na osnovu Ugovora o ispitivanju vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda br. 01- 056/2007 od 01. 01. 2007. godine šaljemo Vam izveštaj za mesec SEPTEMBAR 2007. godine sa mišljenjem.

Na 7 mernih mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na četiri merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ, Mikronaselje, Novi Kozarci i Lutajuće merno mesto, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija prizemnog ozona.

U toku meseca septembra na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U dva od sedam dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani i teški metali i to na mernom mestu ZZJZ: cink, kadmijum, olovo, živa i mangan, a na mernom mestu Mikronaselje: cink, kadmijum, olovo, živa i aluminijum.

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na svim mernim mestima bile u propisanim granicama za imisiju Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. RS br. 54/92, 19/06. (GVI- granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan). Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su se kretale u uobičajenim granicama.

Koncentracije teških metala olova, kadmijuma i cinka merenih metodom aerosedimenta, ne odstupaju od normi propisanih navedenim Pravilnikom na svih 7 mernih mesta.

Koncentracija čađi (GVI je 50 µg/m3) je na svim mernim mestima u granicama propisanim Pravilnikom.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije kiselih oksida su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama (GVI je 150 µg/m3). Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom na sva četiri merna mesta. Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona od 10,9 µg/m3 (GVI je 85 µg/m3) kao i maksimalna dnevna koncentracija od 58 µg/m3 su takođe u propisanim granicama.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je četiri od sedam dana merenja na mernom mestu ZZJZ bila iznad GVI od 120 µg/m3, a kretala se od 42 do 304 µg/m3.. Na mernom mestu Mikronaselje takođe je došlo do prekoračenja gornjih graničnih vrednosti koncentracije (GVI je 120 µg/m3) ukupnih suspendovanih čestica u četiri od sedam dana. Vrednosti koncentracija ukupnih suspendovanih čestica su se kretale od 46 do 392 µg/m3. Konstatujemo da su ovog meseca koncentracije ukupnih suspendovanih čestica, nešto više u odnosu na prethodni mesec.

Koncentracije žive su u suspendovanim česticama bile u granicama propisanim Pravilnikom. Isto se može reći i za koncentracije kadmijuma i olova. Koncentracija aluminijuma je tokom ovog meseca nešto viša u odnosu na prethodni mesec i iznosila je 49.7 odnosno 51 µg/m3. Koncentracija cinka je bila značajno viša tokom proteklog meseca u odnosu na prethodni i iznosila je od 86.5 do 128,2 µg/m3. (Pravilnik ne propisuje GVI za cink niti za aluminijum). Na mernom mestu ZZJZ koncentracija mangana u suspenovanim česticama bila je ispod GVI.

Možemo konstatovati da se stanje aerozagađenja pogoršalo u odnosu na prethodni mesec, jer su koncentracije cinka i aluminijuma u suspendovanim česticama tokom ovog meseca znatno više u odnosu na prethodni mesec.

Vrednosti koncentracija ukupnih suspendovanih čestica na oba merna mesta: ZZJZ i Mikronaselje su takođe nešto više u odnosu na prethodni mesec. Koncentracije kadmijuma, olova, žive i mangana u suspendovanim česticama su daleko ispod GVI. Koncentracije ukupnih taložnih su bile u propisanim granicama, kao i vrednosti koncentracija teških metala u taložnim matarijama. Osnovne zagađujuće materije - čađ, kiseli oksidi, azot-dioksid i ozon tokom proteklog meseca beleže uobičajeno niske vrednosti.

Preuzmite tabelarni prikaz

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike