Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Avgust 2007.

Na osnovu Ugovora o ispitivanju vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda br. 01- 056/2007 od 01. 01. 2007. godine, tokom meseca AVGUSTA 2007. godine izvršena su merenja aerozagađenja na 7 mernih mesta na području opštine Kikinda i to:

1.ZZZZ Kikinda
2.Mikronaselje
3.Novi Kozarci
4.Lutajuće merno mesto (Kod Livnice, Šumice 24-A)
5.Jezero
6.Kraljevića Marka 138 i
7.Gradska kuća.

Na 6 od 7 mernih mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na mernom mestu Gradska kuća nije bilo aerosedimenta. Na četiri merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ, Mikronaselje, Novi Kozarci i Lutajuće merno mesto, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija prizemnog ozona.

U toku meseca avgusta na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U dva od sedam dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani i teški metali i to na mernom mestu ZZJZ: cink, kadmijum, olovo, živa i mangan, a na mernom mestu Mikronaselje: cink, kadmijum, olovo, živa i aluminijum.

Koncentracija ukupnih taložnih materija je na jednom mernom mestu: ZZZZ, prekoračila graničnu vrednost imisije (GVI- granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan) i iznosila je 546,96 mg/m2/dan, dok je na ostalim mernim mestima bila u granicama propisanim Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. RS br. 54/92, 19/06. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe imaju znatno više vrednosti od uobičajenih na istom mernom mestu (ZZZZ), dok su na ostalim mernim mestima u uobičajenim granicama.

Koncentracije teških metala olova, kadmijuma i cinka merenih metodom aerosedimenta, ne odstupaju od normi propisanih navedenim Pravilnikom na svih 7 mernih mesta.

Koncentracija čađi (GVI je 50 µg/m3) je na svim mernim mestima u granicama propisanim Pravilnikom.

Prosečne mesečne koncentracije kiselih oksida su bile u propisanim granicama, ali se drugoj polovini meseca uočava značajan porast dnevnih koncentracija, gde se u pojedinim danima koncentracije približavaju granično dozvoljenim vrednostima. Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom na sva četiri merna mesta. Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona od 10,8 µg/m3 (GVI je 85 µg/m3) kao i maksimalna dnevna koncentracija od 41 µg/m3 su takođe u propisanim granicama.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je četiri od sedam dana merenja na mernom mestu ZZJZ bila iznad GVI od 120 µg/m3, a kretala se od 63 do 169 µg/m3.. Na mernom mestu Mikronaselje takođe je došlo do prekoračenja gornjih graničnih vrednosti koncentracije (GVI je 120 µg/m3) ukupnih suspendovanih čestica u pet od sedam dana. Vrednosti koncentracija ukupnih suspendovanih čestica su se kretale od 74 do 281 µg/m3. Konstatujemo da su ovog meseca koncentracije ukupnih suspendovanih čestica, slične koncentracijama u prethodnom mesecu.

Koncentracije žive su u suspendovanim česticama bile u granicama propisanim Pravilnikom. Isto se može reći i za koncentracije kadmijuma i olova. Koncentracija aluminijuma je tokom ovog meseca je nešto viša u odnosu na prethodni mesec i iznosila je 31odnosno 35 µg/m3. Koncentracija cinka iznosila je od 12,5 do 19,3 µg/m3, dakle nešto je niža u odnosu na prethodni mesec. (Pravilnik ne propisuje GVI za cink niti za aluminijum). Na mernom mestu ZZJZ koncentracija mangana u suspenovanim česticama bila je ispod GVI.

Možemo konstatovati da se stanje aerozagađenja pogoršalo u odnosu na prethodni mesec, jer kiseli oksidi tokom ovog meseca imaju znatno više koncentracije u odnosu na prethodni mesec.

Vrednosti koncentracija ukupnih suspendovanih čestica na oba merna mesta: ZZJZ i Mikronaselje su slične kao u julu. Koncentracije kadmijuma, olova, žive i mangana u suspendovanim česticama su daleko ispod GVI. Koncentracija ukupnih taložnih materija je bila povišena na jednom mernom mestu, a vrednosti koncentracija teških metala u taložnim matarijama su bile u propisanim granicama. Ostale osnovne zagađujuće materije - čađ, azot-dioksid i ozon tokom proteklog meseca beleže uobičajeno niske vrednosti.

Preuzmite tabelarni prikaz  

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike