Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Jul 2007.

Na osnovu Ugovora o ispitivanju vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda br. 01- 056/2007 od 01. 01. 2007. godine, tokom meseca JULA 2007. godine izvršena su merenja aerozagađenja na 7 mernih mesta na području opštine Kikinda i to:

1.ZZZZ Kikinda
2.Mikronaselje
3.Novi Kozarci
4.Lutajuće merno mesto (Kod Livnice, Šumice 24-A)
5.Jezero
6.Kraljevića Marka 138 i
7.Gradska kuća.

Na svih 7 mernih mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na četiri merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZZZ, Mikronaselje, Novi Kozarci i Kod Livnice (lutajuće merno mesto, Šumice 24-A), a na mernom mestu ZZZZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija prizemnog ozona.

U toku meseca jula na dva merna mesta, ZZZZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U dva od sedam dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani i teški metali i to na mernom mestu ZZZZ: cink, kadmijum, olovo, živa i mangan, a na mernom mestu Mikronaselje: cink, kadmijum, olovo, živa i aluminijum.

Koncentracija ukupnih taložnih materija je na jednom mernom mestu: ZZZZ, prekoračila graničnu vrednost imisije (GVI- granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan) i iznosila je 519,43 mg/m2/dan, dok je na ostalim mernim mestima bila u granicama propisanim Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. RS br. 54/92, 19/06. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe imaju znatno više vrednosti od uobičajenih na istom mernom mestu (ZZZZ), dok su na ostalim mernim mestima u uobičajenim granicama.

Koncentracije teških metala olova, kadmijuma i cinka merenih metodom aerosedimenta, ne odstupaju od normi propisanih navedenim Pravilnikom na svih 7 mernih mesta.

Koncentracija čađi (GVI je 50 µg/m3) je na svim mernim mestima u granicama propisanim Pravilnikom.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije kiselih oksida i azotdioksida su takođe u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom na sva četiri merna mesta. Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona od 18,5 µg/m3 (GVI je 85 µg/m3) kao i maksimalna dnevna koncentracija od 51 µg/m3 su takođe u propisanim granicama.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je svih sedam dana merenja na mernom mestu ZZZZ bila iznad GVI od 120 µg/m3, a kretala se od 124 do 285 µg/m3.. Na mernom mestu Mikronaselje takođe je došlo do prekoračenja gornjih graničnih vrednosti koncentracije (GVI je 120 µg/m3) ukupnih suspendovanih čestica u pet od sedam dana. Vrednosti koncentracija ukupnih suspendovanih čestica su se kretale od 105 do 302 µg/m3. Konstatujemo da su ovog meseca koncentracije ukupnih suspendovanih čestica, slične koncentracijama u prethodnom mesecu.

Koncentracije žive su u suspendovanim česticama bile u granicama propisanim Pravilnikom. Isto se može reći i za koncentracije kadmijuma i olova. Koncentracija aluminijuma je tokom ovog meseca je nešto niža u odnosu na prethodni mesec i iznosila je 18,5 odnosno 23,5 µg/m3. Koncentracija cinka iznosila je od 15,8 do 38, 8 µg/m3, dakle nešto niža u odnosu na prethodni mesec. (Pravilnik ne propisuje GVI za cink niti za aluminijum). Na mernom mestu ZZZZ koncentracija mangana u suspenovanim česticama bila je ispod GVI.

Možemo konstatovati da se stanje aerozagađenja slično kao prethodnog meseca, jer su vrednosti koncentracija ukupnih suspendovanih čestica na oba merna mesta: ZZZZ i Mikronaselje slične kao u junu, a nešto su niže i koncentracije aluminijuma i cinka iz suspendovanih čestica. Koncentracije kadmijuma, olova, žive i mangana u suspendovanim česticama su daleko ispod GVI.

Koncentracija ukupnih taložnih materija je bila povišena na jednom mernom mestu, a vrednosti koncentracija teških metala u taložnim matarijama su bile u propisanim granicama. Osnovne zagađujuće materije - kiseli oksidi, čađ, azot-dioksid i ozon tokom proteklog meseca nisu prekoračile granične vrednosti.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike