Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Jul 2008.

PODACI O USLUZI:
Vrsta uzorka: padavine, vazduh
Vrsta ispitivanja: aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:
Mesto uzorkovanja:
1.ZZJZ Kikinda
2.Mikronaselje Partizanska 17 Kikinda
3.Novi Kozarci
4.Lutajuće merno mesto (Mikronaselje kod Livnice) Kikinda
5.SRC "Jezero" Kikinda
6.Kraljevića Marka 138 Kikinda
7.Gradska kuća Kikinda

Datum izdavanja rezultata: 18.08.2008.

 

Na osnovu Ugovora o ispitivanju vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda br. 01- 0481/2008 od 28. 01. 2008. godine šaljemo Vam izveštaj za mesec jul 2008. godine sa mišljenjem. 

Na 7 mernih mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na četiri merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ, Mikronaselje, Novi Kozarci i Lutajuće merno mesto, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija prizemnog ozona.

U toku meseca jula na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U dva od sedam dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani i teški metali i to na mernom mestu ZZJZ: cink, kadmijum, olovo, živa i mangan, a na mernom mestu Mikronaselje: cink, kadmijum, olovo, živa i aluminijum. 

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na tri merna mesta bile iznad granica propisanim Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. RS br. 54/92, 19/06. (GVI- granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan) i to na mernim mestima ZZJZ (855 mg/m2/dan), SRC Jezero (578 mg/m2/dan) i Novi Kozarci (767 mg/m2/dan). Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su na pomenutim mernim mestima beležile više vrednosti od uobičajenih.

Koncentracije teških metala olova, cinka i kadmijuma merenih metodom aerosedimenta, ne odstupaju od normi propisanih navedenim Pravilnikom na svih 7 mernih mesta. 

Koncentracija čađi (GVI je 50 µg/m3) je na svim mernim mestima bila u granicama propisanim Pravilnikom.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije kiselih oksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama (GVI je 150 µg/m3). Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom na sva četiri merna mesta. Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona od 6,3 µg/m3 (GVI je 85 µg/m3) kao i maksimalna dnevna koncentracija od 25 µg/m3 su takođe u propisanim granicama. 

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je u tokom svih sedam dana merenja na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim Pravilnikom GVI od 120 µg/m3, a kretala se od 44 do 91 µg/m3.. Na mernom mestu Mikronaselje takođe je nije došlo do prekoračenja gornjih graničnih vrednosti koncentracije (GVI je 120 µg/m3) ukupnih suspendovanih čestica tokom. Vrednosti koncentracija ukupnih suspendovanih čestica su se kretale od 49 do 128 µg/m3. Konstatujemo da koncentracije ukupnih suspendovanih čestica ovog meseca imaju niže vrednosti u odnosu na prethodni mesec, naročito na mernom mestu ZZJZ.

Koncentracije žive, kadmijuma i olova su u suspendovanim česticama bile u granicama propisanim Pravilnikom. Koncentracija aluminijuma je tokom ovog meseca nešto viša u odnosu na  prethodni mesec i iznosi 138.01 odnosno 145.67 µg/m3 (prethodni mesec 33.69 odnosno 51.22  µg/m3). Koncentracija cinka je značajno niža u odnosu na prethodni mesec i ispod granice detekcije. (Pravilnik ne propisuje GVI za cink niti za aluminijum). Na mernom mestu ZZJZ koncentracija mangana u suspendovanim česticama bila je ispod GVI.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike