Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Decembar 2008.

PODACI O USLUZI:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh

Vrsta ispitivanja : aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:

Mesto uzorkovanja:

1.ZZJZ Kikinda

2.Mikronaselje Partizanska 70 Kikinda

3.Novi Kozarci

4.Lutajuće merno mesto (Hemik) Kikinda

5.SRC Jezero Kikinda

6.Kraljevića Marka 138  Kikinda

7.Gradska kuća Kikinda

 

Datum izdavanja rezultata: 19.01.2009.

 

Na osnovu Ugovora o ispitivanju vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda br. 01- 0481/2008 od 28. 01. 2008. godine šaljemo Vam izveštaj za mesec decembar 2008. godine sa mišljenjem.

 

Na 7 mernih mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na četiri merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ, Mikronaselje, Novi Kozarci i Lutajuće merno mesto, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija prizemnog ozona.

 

U toku meseca decembra na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U dva od sedam dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani i teški metali i to na mernom mestu ZZJZ: cink, kadmijum, olovo, živa i mangan, a na mernom mestu Mikronaselje: cink, kadmijum, olovo, živa i aluminijum.

 

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na 3 merna mesta bile iznad granica propisanim Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. RS br. 54/92, 19/06. (GVI- granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan) i to na mernim mestima: Kraljevića Marka 538 mg/m2/dan, Lutajuće merno mesto 466 mg/m2/dan i ZZJZ 570 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su na pomenutim mernim mestima beležile više vrednosti od uobičajenih.

 

Koncentracije teških metala olova, cinka i kadmijuma merenih metodom aerosedimenta, ne odstupaju od normi propisanih navedenim Pravilnikom na svih 7 mernih mesta.

 

Koncentracija čađi (GVI je 50 µg/m3) je na svim mernim mestima bila u granicama propisanim Pravilnikom.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije kiselih oksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama (GVI je 150 µg/m3). Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom na sva četiri merna mesta. Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona od 2,0 µg/m3 (GVI je 85 µg/m3) kao i maksimalna dnevna koncentracija od 3 µg/m3 su takođe u propisanim granicama.

 

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom dva dana merenja na mernom mestu ZZJZ bila inad granica propisanim Pravilnikom GVI od 120 µg/m3, a kretala se od 54 do 149 µg/m3.. Na mernom mestu Mikronaselje takođe je u četiri od sedam dana došlo do prekoračenja gornjih graničnih vrednosti koncentracije (GVI je 120 µg/m3) ukupnih suspendovanih čestica tokom. Vrednosti koncentracija ukupnih suspendovanih čestica na tom mernom mestu su se kretale od 50 do 233 µg/m3. Konstatujemo da koncentracije ukupnih suspendovanih čestica ovog meseca imaju više vrednosti na oba merna mesta u odnosu na prethodni mesec.

 

Koncentracije kadmijuma, žive i olova su u suspendovanim česticama bile u granicama propisanim Pravilnikom. Koncentracija kadmijuma je na mernom mestu Mikronaselje prekoračila GVI od 0.01 µg/m3 i iznosila 0.016 µg/m3 23.11.2008. Na mernom mestu ZZJZ koncentracija kadmijuma je bila u okviru GVI propisanih Pravilnikom. Koncentracija aluminijuma je tokom ovog meseca bila ispod granice detekcije (<0.0125µg/m3). Koncentracija cinka je takođe niska kao i prethodnog meseca i ispod granice detekcije. (Pravilnik ne propisuje GVI za cink niti za aluminijum). Na mernom mestu ZZJZ koncentracija mangana u suspendovanim česticama bila je ispod granice detekcije.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike