Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Maj 2009.

PODACI O USLUZI:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh

Vrsta ispitivanja : aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:

Mesto uzorkovanja:

1.ZZJZ Kikinda

2.Mikronaselje: OŠ "Žarko Zrenjanin" (gasovi), Partizanska 70 (aerosediment), Bunar (susp.čes.)

3.SRC Jezero Kikinda

Datum izdavanja rezultata: 10.06.2009

Na osnovu Ugovora o ispitivanju vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda br. II- 031-70/2009 od 10. 04. 2009. godine šaljemo Vam izveštaj za mesec maj 2009. godine sa mišljenjem.

Na 3 merna mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ, Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija prizemnog ozona.

U toku meseca maja na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U dva od sedam dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani i teški metali i to na mernom mestu ZZJZ: cink, kadmijum, olovo, živa i mangan, a na mernom mestu Mikronaselje: cink, kadmijum, olovo, živa i aluminijum.

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na svim mernim mestima bile u granica propisanim Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. RS br. 54/92, 19/06. (GVI- granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan). Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale uobičajene vrednosti.

Koncentracije teških metala olova, cinka i kadmijuma merenih metodom aerosedimenta, ne odstupaju od normi propisanih navedenim Pravilnikom na sva 3 merna mesta.

Prosečne dnevne i prosečne mesečne koncentracije čađi (GVI je 50 µg/m3) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama (maksimalno 22 µg/m3 –ZZJZ, maksimalno Mikronaselje 32 µg/m3).

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije kiselih oksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama – 14 i 12 µg/m3 (GVI je 150 µg/m3). Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 20 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 22 µg/m3.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom na svim mernim mestima- 8 µg/m3 (GVI je 85 µg/m3) Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 17 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 20 µg/m3.

Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona od 3,0 µg/m3 (GVI je 85 µg/m3) kao i maksimalna dnevna koncentracija od 5µg/m3 su takođe u propisanim granicama.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom jednog od sedam dana na mernom mestu ZZJZ bila iznad granica propisanih Pravilnikom GVI od 120 µg/m3, a kretala se od 68 do 140 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 108 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je u četiri od sedam dana došlo do prekoračenja gornjih graničnih vrednosti koncentracije (GVI je 120 µg/m3) ukupnih suspendovanih čestica tokom proteklog meseca. Vrednosti koncentracija ukupnih suspendovanih čestica na tom mernom mestu su se kretale od 67 do 166 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 128 µg/m3). Konstatujemo da koncentracije ukupnih suspendovanih čestica ovog meseca imaju nešto niže vrednosti na oba merna mesta u odnosu na prethodni mesec.

Koncentracije žive i olova su u suspendovanim česticama bile u granicama propisanim Pravilnikom na oba merna mesta. Koncentracija kadmijuma je bila povišena u suspendovanim česticama na mernom mestu ZZJZ 11.05.09. i iznosila je 0.13 µg/m3 (GVI 0.01 µg/m3), dok na mernom mestu mikronaselje koncentracija kadmijuma je bila u propisanim granicama. Koncentracija aluminijuma je tokom ovog meseca na mernom mestu Mikronaselje imala vrednost ispod granice detekcije od <0.125µg/m3. Koncentracija cinka je niska kao i prethodnog meseca i ispod granice detekcije. (Pravilnik ne propisuje GVI za cink niti za aluminijum). Na mernom mestu ZZJZ koncentracija mangana u suspendovanim česticama bila je u propisanim granicama.

 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike