Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Septembar 2009.

PODACI O USLUZI:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh

Vrsta ispitivanja: aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:

Mesto uzorkovanja:

1.ZZJZ Kikinda

2.Mikronaselje: OŠ "Žarko Zrenjanin" (gasovi), Partizanska 70 (aerosediment), Bunar (susp.čes.)

3.SRC Jezero Kikinda

Datum izdavanja rezultata: 14.10.2009.

Na osnovu Ugovora o ispitivanju vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda br. II-031-70/2009 od 10. 04. 2009. godine šaljemo Vam izveštaj za mesec septembar 2009. godine sa mišljenjem.

Na 3 merna mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ, Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija prizemnog ozona.

U toku meseca septembra na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U dva od sedam dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani i teški metali i to na mernom mestu ZZJZ: cink, kadmijum, olovo, živa i mangan, a na mernom mestu Mikronaselje: cink, kadmijum, olovo, živa i aluminijum.

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na svim mernim mestima bile u granicama propisanih Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. RS br. 54/92, 19/06. (GVI- granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 114 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje do 137 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmeno niže vrednosti.

Koncentracije teških metala olova, cinka i kadmijuma merenih metodom aerosedimenta, nisu određeni zbog nedovoljne količine padavina.

Prosečna mesečna koncentracije čađi (GVI je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ bile u propisanim granicama – 24 µg/m3 ZZJZ, ali je 24.09.09. i 27.09.09. prosečna dnevna koncentracija bila iznad propisanih graničnih vrednosti i iznosila je 52 odnosno 56 µg/m3 dok su na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna i prosečne dnevne koncentracije bile u propisanim granicama-prosečno 24 µg/m3. Maksimalna koncentracija na mernom mestu Mikronaselje bila je 46 µg/m3.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije kiselih oksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama – 29 µg/m3 ZZJZ i 30 µg/m3 Mikronaselje (GVI je 150 µg/m3). Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 52 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 45 µg/m3.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom na svim mernim mestima- 9 µg/m3 Mikronaselje i 14 µg/m3 ZZJZ (GVI je 85 µg/m3) Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 31 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 17 µg/m3.

Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona od 2,0 µg/m3 (GVI je 85 µg/m3) kao i maksimalna dnevna koncentracija od 4 µg/m3 su takođe u propisanim granicama.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih sedam dana na mernom mestu ZZJZ bila iznad granica propisanih Pravilnikom GVI od 120 µg/m3, a kretala se od 143 do 181 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 162 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je takođe svih sedam dana došlo do prekoračenja gornjih graničnih vrednosti koncentracije (GVI je 120 µg/m3) ukupnih suspendovanih čestica tokom proteklog meseca. Vrednosti koncentracija ukupnih suspendovanih čestica na tom mernom mestu su se kretale od 131 do 276 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 196 µg/m3). Konstatujemo da koncentracije ukupnih suspendovanih čestica ovog meseca imaju više vrednosti na oba merna mesta u odnosu na prethodni mesec.

Koncentracije žive, kadmijuma i olova su u suspendovanim česticama bile u granicama propisanim Pravilnikom na oba merna mesta. Koncentracija aluminijuma je tokom ovog meseca na mernom mestu Mikronaselje imala vrednost od 7.6 do 14.4 µg/m3. Koncentracija cinka je niska kao i prethodnog meseca i ispod granice detekcije. (Pravilnik ne propisuje GVI za cink niti za aluminijum). Na mernom mestu ZZJZ koncentracija mangana u suspendovanim česticama bila je u propisanim granicama. 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike