Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Septembar 2010.

PODACI O USLUZI:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh

Vrsta ispitivanja: aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:

Mesto uzorkovanja:

1.ZZJZ Kikinda

2.Mikronaselje: OŠ "Žarko Zrenjanin" (gasovi), Partizanska 70 (aerosediment), Bunar (susp.čes.)

3.SRC Jezero Kikinda

Datum izdavanja rezultata: 14.10.2010.

Nakon izvršenih ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda šaljemo Vam izveštaj za mesec septembar 2010. godine sa mišljenjem.

Na 3 merna mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ, Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija 24-nog prizemnog ozona.

U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U dva od sedam dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani i teški metali i to na mernom mestu ZZJZ: cink, kadmijum, olovo, živa i mangan, a na mernom mestu Mikronaselje: cink, kadmijum, olovo, živa i aluminijum.

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na mernim mestima ZZJZ i Mikronaselje bile u granicama propisanih Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. RS br. 54/92, 19/06. (GVI- granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 99.3 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje do 187.36 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ. Na mernom mestu Jezero koncentracija ukupnih taložnih materija je bila takođe u propisanim granicama i iznosila je 146.47 mg/m2/dan. (GVI 300 mg/m2/dan -zona rekreacije). Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je zadovoljavajuća pH vrednost padavina na mernom mestu ZZJZ i iznosila 6.17, ali je na ostala dva merna mesta bila snižena (5.91 u aerosedimentu Jezero, 5.95 u aerosedimentu Mikronaselju).

Koncentracije teških metala olova, kadmijuma i žive, merenih metodom aerosedimenta, su bile u granicama propisanim Pravilnikom. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 ne propisuje granične vrednosti pojedinih supstancija u padavinama. Koncentracija cinka je na mernom mestu ZZJZ prekoračila GVI po Pravilniku (450 µg/m2/dan) i iznosila 514,65 µg/m2/dan.

Prosečna mesečna koncentracije čađi (GVI je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 2.3 µg/m3, kao i maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija- 6 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 1.1 µg/m3, a maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija- 3 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom i Pravilnikom.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama – <10 µg/m3 ZZJZ i <10.0 µg/m3 Mikronaselje (GVI prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna koncentracija na oba merna mesta bila je <10.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom i Pravilnikom.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom na svim mernim mestima – 2.2 µg/m3 ZZJZ i 3.7 µg/m3 Mikronaselje (GVI je 85 µg/m3) Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 9 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 7 µg/m3. Uredba ne propisuje donje i gornje granice ocenjivanja za ovaj parametar, dnevno izuzev za jednosatni uzorak ili godišnju vrednost.

Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona je 2.0 µg/m3 (GVI/24 je - µg/m3), a maksimalna dnevna koncentracija je 2 µg/m3. Uredba ne propisuje granične vrednosti za 24-i uzorak ozona.

Koncetracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom tri od sedam dana na mernom mestu ZZJZ bila iznad granica propisanih Pravilnikom (GVI od 120 µg/m3), a kretala se od 37 do 267 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija nije povećana i iznosi 111.4 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom tri od sedam dana koncentracija bila iznad graničnih vrednosti koncentracije (GVI je 120 µg/m3) ukupnih suspendovanih čestica tokom proteklog meseca i kretala se od 64 do 222 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je takođe povećana i iznosi 143.7 µg/m3). Konstatujemo da koncentracije ukupnih suspendovanih čestica ovog meseca imaju nešto više vrednosti na oba merna mesta u odnosu na prethodni mesec. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 ne propisuje granične vrednosti za ukupne suspendovane čestice.

Koncentracije olova, žive i kadmijuma su u ukupnim suspendovanim česticama bile u granicama propisanim Pravilnikom na oba merna mesta. Koncentracija aluminijuma se tokom ovog meseca na mernom mestu Mikronaselje kretala od 5.648 do 24.73 µg/m3. Koncentracija cinka je na oba merna mesta bila veoma niska. (Pravilnik ne propisuje GVI za cink niti za aluminijum). Na mernom mestu ZZJZ koncentracija mangana u suspendovanim česticama bila je u propisanim granicama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama

 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike