Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Oktobar 2010.

PODACI O USLUZI:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh

Vrsta ispitivanja: aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:

Mesto uzorkovanja:

1.ZZJZ Kikinda

2.Mikronaselje: OŠ "Žarko Zrenjanin" (gasovi), Partizanska 70 (aerosediment), Bunar (susp.čes.)

3.SRC Jezero Kikinda

Datum izdavanja rezultata: 15.11.2010.

Nakon izvršenih ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda šaljemo Vam izveštaj za mesec oktobar 2010. godine sa mišljenjem.

Na 3 merna mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ, Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija 24-nog prizemnog ozona.

U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U dva od sedam dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani i teški metali i to na mernom mestu ZZJZ: cink, kadmijum, olovo, živa i mangan, a na mernom mestu Mikronaselje: cink, kadmijum, olovo, živa i aluminijum.

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na mernim mestima ZZJZ i Mikronaselje bile u granicama propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 48.75 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ do 90.31 mg/m2/dan na mernom mestu Jezero. Na mernom mestu Mikronaselje koncentracija ukupnih taložnih materija je bila takođe u propisanim granicama i iznosila je 63.2 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je zadovoljavajuća pH vrednost padavina na svim mernim mestima: na mernom mestu ZZJZ je iznosila 6.55, na mernom mestu Mikronaselje iznosila je 6.2, a na mernom mestu Jezero 6.15.

Koncentracije teških metala olova, kadmijuma, cinka i žive, merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/2010 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala u padavinama. Koncentracija cinka je mernom mestu ZZJZ oko sedam puta viša od mernog mesta Mikronaselje i devet i po puta viša od koncentracije na mernom mestu Jezero (cink ZZJZ: 165,76 µg/m2/dan)

Prosečna mesečna koncentracije čađi (GV je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 10.9 µg/m3, kao i maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija- 47 µg/m3. Tokom 2 dana koncentracija čađi je prekoračila granicu tolerancije (GT 25 µg/m3) i to 27.10. (34 µg/m3) i 29.10. (47 µg/m3) Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 4.9 µg/m3, a maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija- 13 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama – <10 µg/m3 ZZJZ i <10.0 µg/m3 Mikronaselje (GV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna koncentracija na oba merna mesta bila je <10.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama na svim mernim mestima – 1.1 µg/m3 ZZJZ i 3.3 µg/m3 Mikronaselje (GV je 85 µg/m3) Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 5 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 8 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona je 2.0 µg/m3 (GVI/24 je - µg/m3), a maksimalna dnevna koncentracija je 2 µg/m3. Uredba ne propisuje granične vrednosti za 24-i uzorak ozona.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih sedam dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim Uredbom (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 33 do 73 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 63.4 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom četiri od sedam dana koncentracija bila iznad maksimalno dozvoljene koncentracije (MDK je 120 µg/m3) ukupnih suspendovanih čestica tokom proteklog meseca i kretala se od 83 do 190 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je takođe povećana i iznosi 138.0 µg/m3). Konstatujemo da koncentracije ukupnih suspendovanih čestica ovog meseca imaju nešto niže vrednosti na oba merna mesta u odnosu na prethodni mesec.

Koncentracije olova, žive i kadmijuma su u ukupnim suspendovanim česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama. Koncentracija aluminijuma je tokom ovog meseca na mernom mestu Mikronaselje bila ispod granice detekcije <0.125 µg/m3. Koncentracija cinka je na oba merna mesta bila veoma niska. Na mernom mestu ZZJZ koncentracija mangana u ukupnim suspendovanim česticama bile su u skladu sa a stručnim doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike