Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Septembar 2005.

Na svih 6 mernih mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink, živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZZZ i Mikronaselje, na mernom mestu ZZZZ merena je koncentracija prizemnog ozona, a na istom mernom mestu je merena koncentracija ukupnih suspenovanih čestica, 7 dana, a u 2 dana i koncentracija teških metala (cink, kamijum, olovo, živa, mangan i bakar) u suspendovanim česticama.

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na svim mernim mestima u granicama propisanim Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. br. 54/92 (GVI- granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan), a koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, amonijum jon, kalcijum i magnezijum) ne odstupaju od uobičajenih vrednosti na datim mernim mestima.

Koncentracija teškog metala cinka uzorkovane metodom aerosedimenta, prekoračuje na pojedinim mestima GVI, tokom meseca septembra. Koncentracija teškog metala cinka odstupa od normi propisanih Pravilnikom na jednom mernom mestu: ZZZZ gde je izmerena oko 700% viša vrednost od propisane (2797 µg/m2/dan u odnosu na GVI od 400 µg/m2/dan). Koncentracije kadmijuma i olova su u granicama propisanih vrednosti. Koncentracije žive su minimalne i ispod granice detekcije.

Koncentracija ukupnih suspenovanih čestica svih 7 dana bila iznad GVI od 120 µg/m3 i kretala se od 155.0 do 190.9 µg/m3. Koncentracije teških metala kadmijuma, olova, mangana, žive su u granicama propisanim pravilnikom, koncentracija teškog metala cinka je visoka i iznosi 17 odnosno 20 µg/m3. (Pravilnik ne propisuje GVI za cink), dok je koncentracija bakra niska (nema propisane granične vrednosti).

Dakle, možemo konstatovati da su i dalje povišene vrednosti koncentracije cinka merenih u aerosedimentu i u suspendovanim česticama.

Prosečne mesečne koncentracije kiselih oksida, čađi, azotdioksida i ozona su u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom..

Tokom septembra izvršeno je merenje aerozagađenja u selu Iđoš i to kiselih oksida, čađi, azotdioksida i aerosedimenta uključujući i teške metale (olovo, kadmijum, cink i živa).

Prosečne mesečne koncentracije kao i maksimalne dnevne koncentracije kiselih oksida, čađi i azotdioksida su bile u granicama propisanim Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. br. 54/92. Koncentracija ukupnih taložnih materija je takođe u granicama propisanim Pravilnikom od 450 mg/m2/dan, kao i koncentracije teških metala kadmijuma, cinka, olova i žive.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike